سامانه اطلاعات پژوهشی
اطلاعات ورود

 ***  همت مضاعف ,كار مضاعف نقشه راه براي پيشرفت و برقراري عدالت كشور ...         ***     
[فارسی] [ English ]
ردیف نام خانوادگی - نام دانشکده / دپارتمان  
1 - دانشکده دندان پزشکی / گروه اندودنتيكس فعالیتهای علمی (CV)
2 احسانی-مریم دانشکده دندان پزشکی / گروه اندودنتيكس فعالیتهای علمی (CV)
3 اطلاعات پژوهشی-مدیر سایت دانشکده دندان پزشکی / گروه اندودنتيكس فعالیتهای علمی (CV)
4 حمیدی-محمود رضا دانشکده دندان پزشکی / گروه اندودنتيكس فعالیتهای علمی (CV)
5 سلیمانی-علی دانشکده دندان پزشکی / گروه اندودنتيكس فعالیتهای علمی (CV)
6 صفاری-عاطفه دانشکده دندان پزشکی / گروه اندودنتيكس فعالیتهای علمی (CV)
7 طبرسی-بهاره دانشکده دندان پزشکی / گروه اندودنتيكس فعالیتهای علمی (CV)
8 محمودی-الهام دانشکده دندان پزشکی / گروه اندودنتيكس فعالیتهای علمی (CV)
9 مدنی-زهرا السادات دانشکده دندان پزشکی / گروه اندودنتيكس فعالیتهای علمی (CV)
10 مسگرانی-عباس دانشکده دندان پزشکی / گروه اندودنتيكس فعالیتهای علمی (CV)
11 میرزایی راد-سینا دانشکده دندان پزشکی / گروه اندودنتيكس فعالیتهای علمی (CV)
12 هرندی-آزاده دانشکده دندان پزشکی / گروه اندودنتيكس فعالیتهای علمی (CV)
13 اطلاعات پژوهشی-مدیر سایت دانشکده دندان پزشکی / گروه پريو دنتيكس فعالیتهای علمی (CV)
14 جنابیان-نیلوفر دانشکده دندان پزشکی / گروه پريو دنتيكس فعالیتهای علمی (CV)
15 حسنجانی روشن-حمید رضا دانشکده دندان پزشکی / گروه پريو دنتيكس فعالیتهای علمی (CV)
16 خسروی سامانی-محمود دانشکده دندان پزشکی / گروه پريو دنتيكس فعالیتهای علمی (CV)
17 دباغ ستاری-فرهاد دانشکده دندان پزشکی / گروه پريو دنتيكس فعالیتهای علمی (CV)
18 صادقی-صابر دانشکده دندان پزشکی / گروه پريو دنتيكس فعالیتهای علمی (CV)
19 عموئیان-بابک دانشکده دندان پزشکی / گروه پريو دنتيكس فعالیتهای علمی (CV)
20 فرسام-طیبه دانشکده دندان پزشکی / گروه پريو دنتيكس فعالیتهای علمی (CV)
21 فریدونی-مجید دانشکده دندان پزشکی / گروه پريو دنتيكس فعالیتهای علمی (CV)
22 کشاورز-پرند دانشکده دندان پزشکی / گروه پريو دنتيكس فعالیتهای علمی (CV)
23 کیاکجوری-امیر دانشکده دندان پزشکی / گروه پريو دنتيكس فعالیتهای علمی (CV)
24 یزدان پناه-محدثه دانشکده دندان پزشکی / گروه پريو دنتيكس فعالیتهای علمی (CV)
25 ابوالقاسم زاده-فائزه دانشکده دندان پزشکی / گروه دندانپزشكي ترميمي و زيبايي فعالیتهای علمی (CV)
26 احمدی زنوز-غزاله دانشکده دندان پزشکی / گروه دندانپزشكي ترميمي و زيبايي فعالیتهای علمی (CV)
27 ازوجی-فریبا دانشکده دندان پزشکی / گروه دندانپزشكي ترميمي و زيبايي فعالیتهای علمی (CV)
28 اسماعیلی-بهناز دانشکده دندان پزشکی / گروه دندانپزشكي ترميمي و زيبايي فعالیتهای علمی (CV)
29 اسمی-فاطمه دانشکده دندان پزشکی / گروه دندانپزشكي ترميمي و زيبايي فعالیتهای علمی (CV)
30 اطلاعات پژوهشی-مدیر سایت دانشکده دندان پزشکی / گروه دندانپزشكي ترميمي و زيبايي فعالیتهای علمی (CV)
31 جعفری-طلوع دانشکده دندان پزشکی / گروه دندانپزشكي ترميمي و زيبايي فعالیتهای علمی (CV)
32 رضایی-مژده دانشکده دندان پزشکی / گروه دندانپزشكي ترميمي و زيبايي فعالیتهای علمی (CV)
33 رضوی-سیده شقایق دانشکده دندان پزشکی / گروه دندانپزشكي ترميمي و زيبايي فعالیتهای علمی (CV)
34 روحانی نسب-مرضیه دانشکده دندان پزشکی / گروه دندانپزشكي ترميمي و زيبايي فعالیتهای علمی (CV)
35 صفر چراتی-هنگامه دانشکده دندان پزشکی / گروه دندانپزشكي ترميمي و زيبايي فعالیتهای علمی (CV)
36 علاقه مند-همایون دانشکده دندان پزشکی / گروه دندانپزشكي ترميمي و زيبايي فعالیتهای علمی (CV)
37 مختارپور-فرانه دانشکده دندان پزشکی / گروه دندانپزشكي ترميمي و زيبايي فعالیتهای علمی (CV)
38 موسوی-ژینوس دانشکده دندان پزشکی / گروه دندانپزشكي ترميمي و زيبايي فعالیتهای علمی (CV)
39 نژادنصراله-فاطمه دانشکده دندان پزشکی / گروه دندانپزشكي ترميمي و زيبايي فعالیتهای علمی (CV)
40 نیکخواه-فرنوش دانشکده دندان پزشکی / گروه دندانپزشكي ترميمي و زيبايي فعالیتهای علمی (CV)
41 اطلاعات پژوهشی-مدیر سایت دانشکده دندان پزشکی / گروه راديولوژي (دهان فك صورت) فعالیتهای علمی (CV)
42 جوهری-مریم دانشکده دندان پزشکی / گروه راديولوژي (دهان فك صورت) فعالیتهای علمی (CV)
43 حقانی فر-سینا دانشکده دندان پزشکی / گروه راديولوژي (دهان فك صورت) فعالیتهای علمی (CV)
44 عابسی-فریدا دانشکده دندان پزشکی / گروه راديولوژي (دهان فك صورت) فعالیتهای علمی (CV)
45 موعودی-احسان دانشکده دندان پزشکی / گروه راديولوژي (دهان فك صورت) فعالیتهای علمی (CV)
46 میرشکار-علیرضا دانشکده دندان پزشکی / گروه راديولوژي (دهان فك صورت) فعالیتهای علمی (CV)
47 اطلاعات پژوهشی-مدیر سایت دانشکده دندان پزشکی / گروه جراحي (دهان فك صورت) فعالیتهای علمی (CV)
48 پادگانه-دکتر طاهره دانشکده دندان پزشکی / گروه جراحي (دهان فك صورت) فعالیتهای علمی (CV)
49 عباسی-امیرجلال دانشکده دندان پزشکی / گروه جراحي (دهان فك صورت) فعالیتهای علمی (CV)
50 فروغی-رامین دانشکده دندان پزشکی / گروه جراحي (دهان فك صورت) فعالیتهای علمی (CV)
51 محمدی-منصوره دانشکده دندان پزشکی / گروه جراحي (دهان فك صورت) فعالیتهای علمی (CV)
52 محمدی-منصوره دانشکده دندان پزشکی / گروه جراحي (دهان فك صورت) فعالیتهای علمی (CV)
53 مهدیزاده-محمد دانشکده دندان پزشکی / گروه جراحي (دهان فك صورت) فعالیتهای علمی (CV)
54 مومنی-شهروز دانشکده دندان پزشکی / گروه جراحي (دهان فك صورت) فعالیتهای علمی (CV)
55 نصرتی-کامران دانشکده دندان پزشکی / گروه جراحي (دهان فك صورت) فعالیتهای علمی (CV)
56 اطلاعات پژوهشی-مدیر سایت دانشکده دندان پزشکی / گروه تشخيص بيماريهاي دهان ودندان فعالیتهای علمی (CV)
57 بابایی-ندا دانشکده دندان پزشکی / گروه تشخيص بيماريهاي دهان ودندان فعالیتهای علمی (CV)
58 تقی بخش-مهرداد دانشکده دندان پزشکی / گروه تشخيص بيماريهاي دهان ودندان فعالیتهای علمی (CV)
59 حاجی میرزا محمد-محمد دانشکده دندان پزشکی / گروه تشخيص بيماريهاي دهان ودندان فعالیتهای علمی (CV)
60 حسین کاظمی-حامد دانشکده دندان پزشکی / گروه تشخيص بيماريهاي دهان ودندان فعالیتهای علمی (CV)
61 شیرزاد-آتنا دانشکده دندان پزشکی / گروه تشخيص بيماريهاي دهان ودندان فعالیتهای علمی (CV)
62 مطلب نژاد-مینا دانشکده دندان پزشکی / گروه تشخيص بيماريهاي دهان ودندان فعالیتهای علمی (CV)
63 مهر یاری-مهسا دانشکده دندان پزشکی / گروه تشخيص بيماريهاي دهان ودندان فعالیتهای علمی (CV)
64 اطلاعات پژوهشی-مدیر سایت دانشکده دندان پزشکی / گروه دندانپزشكي جامعه نگر فعالیتهای علمی (CV)
65 چیت سازان-آیدا دانشکده دندان پزشکی / گروه دندانپزشكي جامعه نگر فعالیتهای علمی (CV)
66 فرخی-رامین دانشکده دندان پزشکی / گروه دندانپزشكي جامعه نگر فعالیتهای علمی (CV)
67 نقیبی-مهدی دانشکده دندان پزشکی / گروه دندانپزشكي جامعه نگر فعالیتهای علمی (CV)
68 اطلاعات پژوهشی-مدیر سایت دانشکده دندان پزشکی / گروه دندانپزشكي اطفال فعالیتهای علمی (CV)
69 پاسدار-نیلگون دانشکده دندان پزشکی / گروه دندانپزشكي اطفال فعالیتهای علمی (CV)
70 خدادادی-عفت دانشکده دندان پزشکی / گروه دندانپزشكي اطفال فعالیتهای علمی (CV)
71 سید-منیره دانشکده دندان پزشکی / گروه دندانپزشكي اطفال فعالیتهای علمی (CV)
72 طبري-ميترا دانشکده دندان پزشکی / گروه دندانپزشكي اطفال فعالیتهای علمی (CV)
73 عزیزنژاد-مهدیه دانشکده دندان پزشکی / گروه دندانپزشكي اطفال فعالیتهای علمی (CV)
74 قاسمپور-مریم دانشکده دندان پزشکی / گروه دندانپزشكي اطفال فعالیتهای علمی (CV)
75 آرش-ولی اله دانشکده دندان پزشکی / گروه ارتودنسي فعالیتهای علمی (CV)
76 ابراهیم پور-لیلا دانشکده دندان پزشکی / گروه ارتودنسي فعالیتهای علمی (CV)
77 اطلاعات پژوهشی-مدیر سایت دانشکده دندان پزشکی / گروه ارتودنسي فعالیتهای علمی (CV)
78 رحمتی کامل-منوچهر دانشکده دندان پزشکی / گروه ارتودنسي فعالیتهای علمی (CV)
79 روادگر-مهدی دانشکده دندان پزشکی / گروه ارتودنسي فعالیتهای علمی (CV)
80 شیخ زاده-صدیقه دانشکده دندان پزشکی / گروه ارتودنسي فعالیتهای علمی (CV)
81 قربانی پور-رضا دانشکده دندان پزشکی / گروه ارتودنسي فعالیتهای علمی (CV)
82 میرزایی-میثم دانشکده دندان پزشکی / گروه ارتودنسي فعالیتهای علمی (CV)
83 - دانشکده دندان پزشکی / گروه پروتز فعالیتهای علمی (CV)
84 آل هوز-عبدالحمید دانشکده دندان پزشکی / گروه پروتز فعالیتهای علمی (CV)
85 اطلاعات پژوهشی-مدیر سایت دانشکده دندان پزشکی / گروه پروتز فعالیتهای علمی (CV)
86 امیریان-کامران دانشکده دندان پزشکی / گروه پروتز فعالیتهای علمی (CV)
87 رضایی-مریم دانشکده دندان پزشکی / گروه پروتز فعالیتهای علمی (CV)
88 رضایی دستجردی-مریم دانشکده دندان پزشکی / گروه پروتز فعالیتهای علمی (CV)
89 سلطان کریمی-وحید دانشکده دندان پزشکی / گروه پروتز فعالیتهای علمی (CV)
90 شجاع رضوی-آلاله دانشکده دندان پزشکی / گروه پروتز فعالیتهای علمی (CV)
91 شیرگاهی-فروزش دانشکده دندان پزشکی / گروه پروتز فعالیتهای علمی (CV)
92 مقتدر نژاد-ساحل دانشکده دندان پزشکی / گروه پروتز فعالیتهای علمی (CV)
93 اطلاعات پژوهشی-مدیر سایت دانشکده دندان پزشکی / گروه پاتولوژي (دهان فك صورت) فعالیتهای علمی (CV)
94 امینی شکیب-پویان دانشکده دندان پزشکی / گروه پاتولوژي (دهان فك صورت) فعالیتهای علمی (CV)
95 سید مجیدی-مریم دانشکده دندان پزشکی / گروه پاتولوژي (دهان فك صورت) فعالیتهای علمی (CV)
96 سیفی-صفورا دانشکده دندان پزشکی / گروه پاتولوژي (دهان فك صورت) فعالیتهای علمی (CV)
97 عباس زاده بیدختی-حمید دانشکده دندان پزشکی / گروه پاتولوژي (دهان فك صورت) فعالیتهای علمی (CV)
98 نفرزاده-شیما دانشکده دندان پزشکی / گروه پاتولوژي (دهان فك صورت) فعالیتهای علمی (CV)
 

 آدرس: بابل - خيابان گنج افروز - دانشگاه علوم پزشكي بابل   تلفن:6-2199592-0111  فاكس: 2190181-0111  كدپستي: 47745-47176  Email: info@mubabol.ac.ir