سامانه اطلاعات پژوهشی
اطلاعات ورود

 ***  همت مضاعف ,كار مضاعف نقشه راه براي پيشرفت و برقراري عدالت كشور ...         ***     
[فارسی] [ English ]
ردیف نام خانوادگی - نام دانشکده / دپارتمان  
1 اصغرنیا ایمنی-حسینعلی دانشکده پیراپزشکی / گروه علوم آزمایشگاه و بهداشت محیط فعالیتهای علمی (CV)
2 اطلاعات پژوهشی-مدیر سایت دانشکده پیراپزشکی / گروه علوم آزمایشگاه و بهداشت محیط فعالیتهای علمی (CV)
3 تشکریان-حامد دانشکده پیراپزشکی / گروه علوم آزمایشگاه و بهداشت محیط فعالیتهای علمی (CV)
4 خلیل پور-آسیه دانشکده پیراپزشکی / گروه علوم آزمایشگاه و بهداشت محیط فعالیتهای علمی (CV)
5 سام-شیما دانشکده پیراپزشکی / گروه علوم آزمایشگاه و بهداشت محیط فعالیتهای علمی (CV)
6 شاهنده-زهرا دانشکده پیراپزشکی / گروه علوم آزمایشگاه و بهداشت محیط فعالیتهای علمی (CV)
7 شیرمردی-محمد دانشکده پیراپزشکی / گروه علوم آزمایشگاه و بهداشت محیط فعالیتهای علمی (CV)
8 علاء الدوله ای-هایده دانشکده پیراپزشکی / گروه علوم آزمایشگاه و بهداشت محیط فعالیتهای علمی (CV)
9 علمی-مریم دانشکده پیراپزشکی / گروه علوم آزمایشگاه و بهداشت محیط فعالیتهای علمی (CV)
10 فلاح-سیده حوریه دانشکده پیراپزشکی / گروه علوم آزمایشگاه و بهداشت محیط فعالیتهای علمی (CV)
11 مولانا-زهرا دانشکده پیراپزشکی / گروه علوم آزمایشگاه و بهداشت محیط فعالیتهای علمی (CV)
12 کلانتری-نرگس دانشکده پیراپزشکی / گروه علوم آزمایشگاه و بهداشت محیط فعالیتهای علمی (CV)
13 اطلاعات پژوهشی-مدیر سایت دانشکده پیراپزشکی / گروه هوشبری و اطاق عمل فعالیتهای علمی (CV)
14 ربیعی کناری-ام لیلا دانشکده پیراپزشکی / گروه هوشبری و اطاق عمل فعالیتهای علمی (CV)
15 لطیفی-شهربانو دانشکده پیراپزشکی / گروه هوشبری و اطاق عمل فعالیتهای علمی (CV)
16 مرتضوی-یوسف دانشکده پیراپزشکی / گروه هوشبری و اطاق عمل فعالیتهای علمی (CV)
17 اطلاعات پژوهشی-مدیر سایت دانشکده پیراپزشکی / گروه پرتو پزشکی فعالیتهای علمی (CV)
18 عطایی-غلامرضا دانشکده پیراپزشکی / گروه پرتو پزشکی فعالیتهای علمی (CV)
19 علمی-مریم دانشکده پیراپزشکی / گروه پرتو پزشکی فعالیتهای علمی (CV)
20 مسلمی-داریوش دانشکده پیراپزشکی / گروه پرتو پزشکی فعالیتهای علمی (CV)
21 موسوی انیجدان-سید حسین دانشکده پیراپزشکی / گروه پرتو پزشکی فعالیتهای علمی (CV)
22 نباهتی-مهرداد دانشکده پیراپزشکی / گروه پرتو پزشکی فعالیتهای علمی (CV)
23 کریمی-معصومه دانشکده پیراپزشکی / گروه پرتو پزشکی فعالیتهای علمی (CV)
24 اطلاعات پژوهشی-مدیر سایت دانشکده پیراپزشکی / گروه پیراپزشکی فعالیتهای علمی (CV)
 

 آدرس: بابل - خيابان گنج افروز - دانشگاه علوم پزشكي بابل   تلفن:6-2199592-0111  فاكس: 2190181-0111  كدپستي: 47745-47176  Email: info@mubabol.ac.ir