سامانه اطلاعات پژوهشی
اطلاعات ورود

 ***  همت مضاعف ,كار مضاعف نقشه راه براي پيشرفت و برقراري عدالت كشور ...         ***     
[فارسی] [ English ]
ردیف نام خانوادگی - نام دانشکده / دپارتمان  
1 معتقدی-بابک دانشکده پزشکی / عضو هیات علمی دانشکده پزشکی فعالیتهای علمی (CV)
2 اشرفپور-منوچهر دانشکده پزشکی / گروه فیزیولوژی فعالیتهای علمی (CV)
3 اطلاعات پژوهشی-مدیر سایت دانشکده پزشکی / گروه فیزیولوژی فعالیتهای علمی (CV)
4 پور عبدالحسین-فرشته دانشکده پزشکی / گروه فیزیولوژی فعالیتهای علمی (CV)
5 حسین زاده-سهیلا دانشکده پزشکی / گروه فیزیولوژی فعالیتهای علمی (CV)
6 خالق زاده آهنگر-حسین دانشکده پزشکی / گروه فیزیولوژی فعالیتهای علمی (CV)
7 رحیمی-آتنا دانشکده پزشکی / گروه فیزیولوژی فعالیتهای علمی (CV)
8 شهابی-سیما دانشکده پزشکی / گروه فیزیولوژی فعالیتهای علمی (CV)
9 اصغری-محمد حسین دانشکده پزشکی / گروه فارماکولوژی فعالیتهای علمی (CV)
10 اطلاعات پژوهشی-مدیر سایت دانشکده پزشکی / گروه فارماکولوژی فعالیتهای علمی (CV)
11 برادران-محمود دانشکده پزشکی / گروه فارماکولوژی فعالیتهای علمی (CV)
12 ذبيحي-ابراهيم دانشکده پزشکی / گروه فارماکولوژی فعالیتهای علمی (CV)
13 عطایی-امین دانشکده پزشکی / گروه فارماکولوژی فعالیتهای علمی (CV)
14 محمدی-مریم دانشکده پزشکی / گروه فارماکولوژی فعالیتهای علمی (CV)
15 مقدم نیا-علی اکبر دانشکده پزشکی / گروه فارماکولوژی فعالیتهای علمی (CV)
16 نجف زاده-حسین دانشکده پزشکی / گروه فارماکولوژی فعالیتهای علمی (CV)
17 اطلاعات پژوهشی-مدیر سایت دانشکده پزشکی / گروه آمار و اپیدمیولوژی فعالیتهای علمی (CV)
18 اکبرپور-سمانه دانشکده پزشکی / گروه آمار و اپیدمیولوژی فعالیتهای علمی (CV)
19 حاجي احمدي-محمود دانشکده پزشکی / گروه آمار و اپیدمیولوژی فعالیتهای علمی (CV)
20 حاجیان-کریم اله دانشکده پزشکی / گروه آمار و اپیدمیولوژی فعالیتهای علمی (CV)
21 خفري-ثريا دانشکده پزشکی / گروه آمار و اپیدمیولوژی فعالیتهای علمی (CV)
22 اطلاعات پژوهشی-مدیر سایت دانشکده پزشکی / گروه گوش حلق و بینی فعالیتهای علمی (CV)
23 کیاکجوری-کیوان دانشکده پزشکی / گروه گوش حلق و بینی فعالیتهای علمی (CV)
24 اطلاعات پژوهشی-مدیر سایت دانشکده پزشکی / گروه چشم فعالیتهای علمی (CV)
25 رسولی نژاد-سید احمد دانشکده پزشکی / گروه چشم فعالیتهای علمی (CV)
26 سلیمانی-عباس دانشکده پزشکی / گروه چشم فعالیتهای علمی (CV)
27 قاسمی-مهرنوش دانشکده پزشکی / گروه چشم فعالیتهای علمی (CV)
28 قریب-سارا دانشکده پزشکی / گروه چشم فعالیتهای علمی (CV)
29 ميكانيكي-دكتر ابراهيم دانشکده پزشکی / گروه چشم فعالیتهای علمی (CV)
30 میرزایی راد-نیما دانشکده پزشکی / گروه چشم فعالیتهای علمی (CV)
31 اطلاعات پژوهشی-مدیر سایت دانشکده پزشکی / گروه آناتومی جنین شناسی بافت شناسی فعالیتهای علمی (CV)
32 بابازاده-سیده زهرا دانشکده پزشکی / گروه آناتومی جنین شناسی بافت شناسی فعالیتهای علمی (CV)
33 پورقاسم-محسن دانشکده پزشکی / گروه آناتومی جنین شناسی بافت شناسی فعالیتهای علمی (CV)
34 جورسرایی-سید غلامعلی دانشکده پزشکی / گروه آناتومی جنین شناسی بافت شناسی فعالیتهای علمی (CV)
35 حجازیان-لیلا بیگم دانشکده پزشکی / گروه آناتومی جنین شناسی بافت شناسی فعالیتهای علمی (CV)
36 حمزه-حمیده دانشکده پزشکی / گروه آناتومی جنین شناسی بافت شناسی فعالیتهای علمی (CV)
37 درویش-حسین دانشکده پزشکی / گروه آناتومی جنین شناسی بافت شناسی فعالیتهای علمی (CV)
38 رودگري-حسن دانشکده پزشکی / گروه آناتومی جنین شناسی بافت شناسی فعالیتهای علمی (CV)
39 سلطانپور-نبی اله دانشکده پزشکی / گروه آناتومی جنین شناسی بافت شناسی فعالیتهای علمی (CV)
40 فارسی-مهرداد دانشکده پزشکی / گروه آناتومی جنین شناسی بافت شناسی فعالیتهای علمی (CV)
41 فیضی-فریده دانشکده پزشکی / گروه آناتومی جنین شناسی بافت شناسی فعالیتهای علمی (CV)
42 قاسم نژاد-رضوانه دانشکده پزشکی / گروه آناتومی جنین شناسی بافت شناسی فعالیتهای علمی (CV)
43 کمالی-نعمت اله دانشکده پزشکی / گروه آناتومی جنین شناسی بافت شناسی فعالیتهای علمی (CV)
44 آل رضا امیری-حکیمه دانشکده پزشکی / گروه بیهوشی فعالیتهای علمی (CV)
45 اسماعیلی-محمد دانشکده پزشکی / گروه بیهوشی فعالیتهای علمی (CV)
46 اطلاعات پژوهشی-مدیر سایت دانشکده پزشکی / گروه بیهوشی فعالیتهای علمی (CV)
47 امری مله-پرویز دانشکده پزشکی / گروه بیهوشی فعالیتهای علمی (CV)
48 بنی هاشم-نادیا دانشکده پزشکی / گروه بیهوشی فعالیتهای علمی (CV)
49 حسن نسب-بهمن دانشکده پزشکی / گروه بیهوشی فعالیتهای علمی (CV)
50 حمیدی-سید حسین دانشکده پزشکی / گروه بیهوشی فعالیتهای علمی (CV)
51 ربیعی-سید مظفر دانشکده پزشکی / گروه بیهوشی فعالیتهای علمی (CV)
52 روپانی-محمد علی دانشکده پزشکی / گروه بیهوشی فعالیتهای علمی (CV)
53 سیفی-شهرام دانشکده پزشکی / گروه بیهوشی فعالیتهای علمی (CV)
54 علیجانپور-ابراهیم دانشکده پزشکی / گروه بیهوشی فعالیتهای علمی (CV)
55 میر-مهرافزا دانشکده پزشکی / گروه بیهوشی فعالیتهای علمی (CV)
56 نجاتی نیاکی-سید عارف دانشکده پزشکی / گروه بیهوشی فعالیتهای علمی (CV)
57 نظیری-فرشته دانشکده پزشکی / گروه بیهوشی فعالیتهای علمی (CV)
58 اطلاعات پژوهشی-مدیر سایت دانشکده پزشکی / گروه بیوشیمی بالینی فعالیتهای علمی (CV)
59 پارسیان-هادی دانشکده پزشکی / گروه بیوشیمی بالینی فعالیتهای علمی (CV)
60 پورامیر-مهدی دانشکده پزشکی / گروه بیوشیمی بالینی فعالیتهای علمی (CV)
61 حلال خور-سهراب دانشکده پزشکی / گروه بیوشیمی بالینی فعالیتهای علمی (CV)
62 قوجق-دردی دانشکده پزشکی / گروه بیوشیمی بالینی فعالیتهای علمی (CV)
63 محجوب-سلیمان دانشکده پزشکی / گروه بیوشیمی بالینی فعالیتهای علمی (CV)
64 اسماعیل زاده-صدیقه دانشکده پزشکی / گروه زنان و زایمان فعالیتهای علمی (CV)
65 اصنافی-نساء دانشکده پزشکی / گروه زنان و زایمان فعالیتهای علمی (CV)
66 اطلاعات پژوهشی-مدیر سایت دانشکده پزشکی / گروه زنان و زایمان فعالیتهای علمی (CV)
67 برات-شهناز دانشکده پزشکی / گروه زنان و زایمان فعالیتهای علمی (CV)
68 بصیرت-زهرا دانشکده پزشکی / گروه زنان و زایمان فعالیتهای علمی (CV)
69 بوذری-زینت السادات دانشکده پزشکی / گروه زنان و زایمان فعالیتهای علمی (CV)
70 پهلوان-زینب دانشکده پزشکی / گروه زنان و زایمان فعالیتهای علمی (CV)
71 جوادیان-مریم دانشکده پزشکی / گروه زنان و زایمان فعالیتهای علمی (CV)
72 زینال زاده-مهتاب دانشکده پزشکی / گروه زنان و زایمان فعالیتهای علمی (CV)
73 قنبرپور شیاده-آزیتا دانشکده پزشکی / گروه زنان و زایمان فعالیتهای علمی (CV)
74 نظری-طاهره دانشکده پزشکی / گروه زنان و زایمان فعالیتهای علمی (CV)
75 یزدانی-شهلا دانشکده پزشکی / گروه زنان و زایمان فعالیتهای علمی (CV)
76 آزاد مهر-عباس دانشکده پزشکی / گروه ایمونولوژی فعالیتهای علمی (CV)
77 اطلاعات پژوهشی-مدیر سایت دانشکده پزشکی / گروه ایمونولوژی فعالیتهای علمی (CV)
78 شهبازی-مهدی دانشکده پزشکی / گروه ایمونولوژی فعالیتهای علمی (CV)
79 محمد نیا افروزی-موسی دانشکده پزشکی / گروه ایمونولوژی فعالیتهای علمی (CV)
80 مصطفی زاده-امرالله دانشکده پزشکی / گروه ایمونولوژی فعالیتهای علمی (CV)
81 نوری-حمیدرضا دانشکده پزشکی / گروه ایمونولوژی فعالیتهای علمی (CV)
82 یسلیانی فرد-سمیه دانشکده پزشکی / گروه ایمونولوژی فعالیتهای علمی (CV)
83 ابراهیم پور-سهیل دانشکده پزشکی / گروه عفونی فعالیتهای علمی (CV)
84 اطلاعات پژوهشی-مدیر سایت دانشکده پزشکی / گروه عفونی فعالیتهای علمی (CV)
85 بازی برون-مانا دانشکده پزشکی / گروه عفونی فعالیتهای علمی (CV)
86 بی آزار-تهمینه دانشکده پزشکی / گروه عفونی فعالیتهای علمی (CV)
87 بیانی-معصومه دانشکده پزشکی / گروه عفونی فعالیتهای علمی (CV)
88 جوانیان-مصطفی دانشکده پزشکی / گروه عفونی فعالیتهای علمی (CV)
89 حسنجانی روشن-محمد رضا دانشکده پزشکی / گروه عفونی فعالیتهای علمی (CV)
90 رستمی-علی دانشکده پزشکی / گروه عفونی فعالیتهای علمی (CV)
91 شکری-مهران دانشکده پزشکی / گروه عفونی فعالیتهای علمی (CV)
92 صادقی حداد زواره-محمود دانشکده پزشکی / گروه عفونی فعالیتهای علمی (CV)
93 اطلاعات پژوهشی-مدیر سایت دانشکده پزشکی / گروه قارچ شناسی و انگل شناسی فعالیتهای علمی (CV)
94 تقی زاده ارمکی-مجتبی دانشکده پزشکی / گروه قارچ شناسی و انگل شناسی فعالیتهای علمی (CV)
95 غقاری-سلمان دانشکده پزشکی / گروه قارچ شناسی و انگل شناسی فعالیتهای علمی (CV)
96 گرگانی فیروزجایی-تهمینه دانشکده پزشکی / گروه قارچ شناسی و انگل شناسی فعالیتهای علمی (CV)
97 مهدوی عمران-سعید دانشکده پزشکی / گروه قارچ شناسی و انگل شناسی فعالیتهای علمی (CV)
98 کرمی-محسن دانشکده پزشکی / گروه قارچ شناسی و انگل شناسی فعالیتهای علمی (CV)
99 اطلاعات پژوهشی-مدیر سایت دانشکده پزشکی / گروه پاتولوژی فعالیتهای علمی (CV)
100 حسینی-اکرم السادات دانشکده پزشکی / گروه پاتولوژی فعالیتهای علمی (CV)
101 رعنائی-محمد دانشکده پزشکی / گروه پاتولوژی فعالیتهای علمی (CV)
102 سیادتی-سپیده دانشکده پزشکی / گروه پاتولوژی فعالیتهای علمی (CV)
103 شربتداران-مجید دانشکده پزشکی / گروه پاتولوژی فعالیتهای علمی (CV)
104 شفائی-شهریار دانشکده پزشکی / گروه پاتولوژی فعالیتهای علمی (CV)
105 فیروزجاهی-علیرضا دانشکده پزشکی / گروه پاتولوژی فعالیتهای علمی (CV)
106 قربانی-حسین دانشکده پزشکی / گروه پاتولوژی فعالیتهای علمی (CV)
107 احمدپور کچو-موسی دانشکده پزشکی / گروه کودکان فعالیتهای علمی (CV)
108 اسماعیل نیا-طاهره دانشکده پزشکی / گروه کودکان فعالیتهای علمی (CV)
109 اسماعیلی دوکی-محمد رضا دانشکده پزشکی / گروه کودکان فعالیتهای علمی (CV)
110 اطلاعات پژوهشی-مدیر سایت دانشکده پزشکی / گروه کودکان فعالیتهای علمی (CV)
111 اوصیا-سهیل دانشکده پزشکی / گروه کودکان فعالیتهای علمی (CV)
112 اکبریان راد-زهرا دانشکده پزشکی / گروه کودکان فعالیتهای علمی (CV)
113 بابازاده-کاظم دانشکده پزشکی / گروه کودکان فعالیتهای علمی (CV)
114 براری سوادکوهی-رحیم دانشکده پزشکی / گروه کودکان فعالیتهای علمی (CV)
115 تمدنی-احمد دانشکده پزشکی / گروه کودکان فعالیتهای علمی (CV)
116 حق شناس-محسن دانشکده پزشکی / گروه کودکان فعالیتهای علمی (CV)
117 حمزه زاده نخجوانی-نعیمه دانشکده پزشکی / گروه کودکان فعالیتهای علمی (CV)
118 زاهد پاشا-یداله دانشکده پزشکی / گروه کودکان فعالیتهای علمی (CV)
119 زمانی-حسن دانشکده پزشکی / گروه کودکان فعالیتهای علمی (CV)
120 سرخی-هادی دانشکده پزشکی / گروه کودکان فعالیتهای علمی (CV)
121 صالحی عمران-محمد رضا دانشکده پزشکی / گروه کودکان فعالیتهای علمی (CV)
122 صدر-سحر دانشکده پزشکی / گروه کودکان فعالیتهای علمی (CV)
123 علیجانپور-مرتضی دانشکده پزشکی / گروه کودکان فعالیتهای علمی (CV)
124 محمد پور میر-علی دانشکده پزشکی / گروه کودکان فعالیتهای علمی (CV)
125 محمد زاده-ایرج دانشکده پزشکی / گروه کودکان فعالیتهای علمی (CV)
126 محمدی-محسن دانشکده پزشکی / گروه کودکان فعالیتهای علمی (CV)
127 محمودی نشلی-حسن دانشکده پزشکی / گروه کودکان فعالیتهای علمی (CV)
128 مهربانی-ساناز دانشکده پزشکی / گروه کودکان فعالیتهای علمی (CV)
129 هادی پور-عباس دانشکده پزشکی / گروه کودکان فعالیتهای علمی (CV)
130 کیانی-مسعود دانشکده پزشکی / گروه کودکان فعالیتهای علمی (CV)
131 آزاد فروز-ساناز دانشکده پزشکی / گروه روانپزشکی و نرولوژی فعالیتهای علمی (CV)
132 احمدی آهنگر-دکتر علیجان دانشکده پزشکی / گروه روانپزشکی و نرولوژی فعالیتهای علمی (CV)
133 اطلاعات پژوهشی-مدیر سایت دانشکده پزشکی / گروه روانپزشکی و نرولوژی فعالیتهای علمی (CV)
134 حجتی-حمید دانشکده پزشکی / گروه روانپزشکی و نرولوژی فعالیتهای علمی (CV)
135 حمیدیا-آنژلا دانشکده پزشکی / گروه روانپزشکی و نرولوژی فعالیتهای علمی (CV)
136 خیر خواه-فرزان دانشکده پزشکی / گروه روانپزشکی و نرولوژی فعالیتهای علمی (CV)
137 موسوی-سیده شکوفه دانشکده پزشکی / گروه روانپزشکی و نرولوژی فعالیتهای علمی (CV)
138 موعودی-سوسن دانشکده پزشکی / گروه روانپزشکی و نرولوژی فعالیتهای علمی (CV)
139 اطلاعات پژوهشی-مدیر سایت دانشکده پزشکی / گروه رادیولوژی و پرتودرمانی فعالیتهای علمی (CV)
140 اميري-مهرانگيز دانشکده پزشکی / گروه رادیولوژی و پرتودرمانی فعالیتهای علمی (CV)
141 رعیتی-مصطفی دانشکده پزشکی / گروه رادیولوژی و پرتودرمانی فعالیتهای علمی (CV)
142 صابر-محمد علی دانشکده پزشکی / گروه رادیولوژی و پرتودرمانی فعالیتهای علمی (CV)
143 غلامی-امیر دانشکده پزشکی / گروه رادیولوژی و پرتودرمانی فعالیتهای علمی (CV)
144 قائمیان-ناصر دانشکده پزشکی / گروه رادیولوژی و پرتودرمانی فعالیتهای علمی (CV)
145 محبوبی-اشرف السادات دانشکده پزشکی / گروه رادیولوژی و پرتودرمانی فعالیتهای علمی (CV)
146 منزوی-راحله دانشکده پزشکی / گروه رادیولوژی و پرتودرمانی فعالیتهای علمی (CV)
147 نباهتی-مهرداد دانشکده پزشکی / گروه رادیولوژی و پرتودرمانی فعالیتهای علمی (CV)
148 هاشم اوغلی-ابولفضل دانشکده پزشکی / گروه رادیولوژی و پرتودرمانی فعالیتهای علمی (CV)
149 کریمی-معصومه دانشکده پزشکی / گروه رادیولوژی و پرتودرمانی فعالیتهای علمی (CV)
150 ازوجی-خدیجه دانشکده پزشکی / گروه پزشکی اجتماعی فعالیتهای علمی (CV)
151 اطلاعات پژوهشی-مدیر سایت دانشکده پزشکی / گروه پزشکی اجتماعی فعالیتهای علمی (CV)
152 پورهادی-سمانه دانشکده پزشکی / گروه پزشکی اجتماعی فعالیتهای علمی (CV)
153 تيرگر-آرام دانشکده پزشکی / گروه پزشکی اجتماعی فعالیتهای علمی (CV)
154 حسینی-سید رضا دانشکده پزشکی / گروه پزشکی اجتماعی فعالیتهای علمی (CV)
155 سام-شیما دانشکده پزشکی / گروه پزشکی اجتماعی فعالیتهای علمی (CV)
156 سجادی-پروین دانشکده پزشکی / گروه پزشکی اجتماعی فعالیتهای علمی (CV)
157 قدیمی-رضا دانشکده پزشکی / گروه پزشکی اجتماعی فعالیتهای علمی (CV)
158 آقاجانی-محمد رضا دانشکده پزشکی / گروه جراحی عمومی فعالیتهای علمی (CV)
159 ابراهیمی-هادی دانشکده پزشکی / گروه جراحی عمومی فعالیتهای علمی (CV)
160 اطلاعات پژوهشی-مدیر سایت دانشکده پزشکی / گروه جراحی عمومی فعالیتهای علمی (CV)
161 اکبرزاده پاشا-اباذر دانشکده پزشکی / گروه جراحی عمومی فعالیتهای علمی (CV)
162 حجازیان-سید ابراهیم دانشکده پزشکی / گروه جراحی عمومی فعالیتهای علمی (CV)
163 خاکزاد-محمد دانشکده پزشکی / گروه جراحی عمومی فعالیتهای علمی (CV)
164 درزی-علی اصغر دانشکده پزشکی / گروه جراحی عمومی فعالیتهای علمی (CV)
165 دین پناه-حسین دانشکده پزشکی / گروه جراحی عمومی فعالیتهای علمی (CV)
166 شافی-حمید دانشکده پزشکی / گروه جراحی عمومی فعالیتهای علمی (CV)
167 علیجانپور-ابوالحسن دانشکده پزشکی / گروه جراحی عمومی فعالیتهای علمی (CV)
168 فرهنگی-بهمن دانشکده پزشکی / گروه جراحی عمومی فعالیتهای علمی (CV)
169 فغان زاده گنجی-قاسم دانشکده پزشکی / گروه جراحی عمومی فعالیتهای علمی (CV)
170 قلی زاده پاشا-عبدالرحیم دانشکده پزشکی / گروه جراحی عمومی فعالیتهای علمی (CV)
171 مدرس-سید رضا دانشکده پزشکی / گروه جراحی عمومی فعالیتهای علمی (CV)
172 موعودی-عماالدین دانشکده پزشکی / گروه جراحی عمومی فعالیتهای علمی (CV)
173 نصرتی-رامین دانشکده پزشکی / گروه جراحی عمومی فعالیتهای علمی (CV)
174 نورباران-عسکری دانشکده پزشکی / گروه جراحی عمومی فعالیتهای علمی (CV)
175 نیک بخش-نوین دانشکده پزشکی / گروه جراحی عمومی فعالیتهای علمی (CV)
176 هاشمی-سید رضا دانشکده پزشکی / گروه جراحی عمومی فعالیتهای علمی (CV)
177 وفایی-حمید رضا دانشکده پزشکی / گروه جراحی عمومی فعالیتهای علمی (CV)
178 کسائیان-علی اکبر دانشکده پزشکی / گروه جراحی عمومی فعالیتهای علمی (CV)
179 یوسف نیا پاشا-یوسف رضا دانشکده پزشکی / گروه جراحی عمومی فعالیتهای علمی (CV)
180 اطلاعات پژوهشی-مدیر سایت دانشکده پزشکی / گروه داخلی فعالیتهای علمی (CV)
181 الهویی-سامان دانشکده پزشکی / گروه داخلی فعالیتهای علمی (CV)
182 اولیایی-فرشید دانشکده پزشکی / گروه داخلی فعالیتهای علمی (CV)
183 اکبری-رقیه دانشکده پزشکی / گروه داخلی فعالیتهای علمی (CV)
184 بابایی-منصور دانشکده پزشکی / گروه داخلی فعالیتهای علمی (CV)
185 بهزاد-کاترین دانشکده پزشکی / گروه داخلی فعالیتهای علمی (CV)
186 بیانی-محمد علی دانشکده پزشکی / گروه داخلی فعالیتهای علمی (CV)
187 پور حسن امیریی-علی دانشکده پزشکی / گروه داخلی فعالیتهای علمی (CV)
188 حیدری-بهزاد دانشکده پزشکی / گروه داخلی فعالیتهای علمی (CV)
189 سوادكوهي-شهريار دانشکده پزشکی / گروه داخلی فعالیتهای علمی (CV)
190 سوادکوهی-شهریار دانشکده پزشکی / گروه داخلی فعالیتهای علمی (CV)
191 شکری-جواد دانشکده پزشکی / گروه داخلی فعالیتهای علمی (CV)
192 صداقت-صادق دانشکده پزشکی / گروه داخلی فعالیتهای علمی (CV)
193 طاهری-حسن دانشکده پزشکی / گروه داخلی فعالیتهای علمی (CV)
194 عابدی ولوکلایی-حسن دانشکده پزشکی / گروه داخلی فعالیتهای علمی (CV)
195 قاضی میر سعید-سید علی دانشکده پزشکی / گروه داخلی فعالیتهای علمی (CV)
196 معززی-زلیخا دانشکده پزشکی / گروه داخلی فعالیتهای علمی (CV)
197 منادی-محمود دانشکده پزشکی / گروه داخلی فعالیتهای علمی (CV)
198 منوچهری-علی اصغر دانشکده پزشکی / گروه داخلی فعالیتهای علمی (CV)
199 وکیلی صادقی-محسن دانشکده پزشکی / گروه داخلی فعالیتهای علمی (CV)
200 کاشی فرد-مهرداد دانشکده پزشکی / گروه داخلی فعالیتهای علمی (CV)
201 یوسف قهاری-بهناز دانشکده پزشکی / گروه داخلی فعالیتهای علمی (CV)
202 اطلاعات پژوهشی-مدیر سایت دانشکده پزشکی / گروه قلب فعالیتهای علمی (CV)
203 امین-کامیار دانشکده پزشکی / گروه قلب فعالیتهای علمی (CV)
204 جعفری پور-ایرج دانشکده پزشکی / گروه قلب فعالیتهای علمی (CV)
205 جلالی-فرزاد دانشکده پزشکی / گروه قلب فعالیتهای علمی (CV)
206 جلالیان-رزیتا دانشکده پزشکی / گروه قلب فعالیتهای علمی (CV)
207 خصوصی نیاکی-محمد رضا دانشکده پزشکی / گروه قلب فعالیتهای علمی (CV)
208 ساروی-مهرداد دانشکده پزشکی / گروه قلب فعالیتهای علمی (CV)
209 صالحی عمران-محمد تقی دانشکده پزشکی / گروه قلب فعالیتهای علمی (CV)
210 ضیایی-نغمه دانشکده پزشکی / گروه قلب فعالیتهای علمی (CV)
211 فغان زاده گنجی-قاسم دانشکده پزشکی / گروه قلب فعالیتهای علمی (CV)
212 هدایتی-محمد تقی دانشکده پزشکی / گروه قلب فعالیتهای علمی (CV)
213 ارزاني-افسانه دانشکده پزشکی / گروه پرستاري بابل فعالیتهای علمی (CV)
214 اطلاعات پژوهشی-مدیر سایت دانشکده پزشکی / گروه پرستاري بابل فعالیتهای علمی (CV)
215 بابایی اصل-فائزه دانشکده پزشکی / گروه پرستاري بابل فعالیتهای علمی (CV)
216 پورداد-پریسا دانشکده پزشکی / گروه پرستاري بابل فعالیتهای علمی (CV)
217 جعفریان امیری-سید رقیه دانشکده پزشکی / گروه پرستاري بابل فعالیتهای علمی (CV)
218 حسینی-سید جواد دانشکده پزشکی / گروه پرستاري بابل فعالیتهای علمی (CV)
219 ذبیحی-علی دانشکده پزشکی / گروه پرستاري بابل فعالیتهای علمی (CV)
220 رفعتی رحیم زاده-مهرداد دانشکده پزشکی / گروه پرستاري بابل فعالیتهای علمی (CV)
221 عباس نژاد-معصومه دانشکده پزشکی / گروه پرستاري بابل فعالیتهای علمی (CV)
222 عزیز نژاد-پروین دانشکده پزشکی / گروه پرستاري بابل فعالیتهای علمی (CV)
223 فرخی فر-مریم دانشکده پزشکی / گروه پرستاري بابل فعالیتهای علمی (CV)
224 قلی زاده-محمد دانشکده پزشکی / گروه پرستاري بابل فعالیتهای علمی (CV)
225 آقاجانی دلاور-مولود دانشکده پزشکی / گروه مامایی بابل فعالیتهای علمی (CV)
226 ادیب راد-هاجر دانشکده پزشکی / گروه مامایی بابل فعالیتهای علمی (CV)
227 اطلاعات پژوهشی-مدیر سایت دانشکده پزشکی / گروه مامایی بابل فعالیتهای علمی (CV)
228 امیدوار-شبنم دانشکده پزشکی / گروه مامایی بابل فعالیتهای علمی (CV)
229 باکویی-فاطمه دانشکده پزشکی / گروه مامایی بابل فعالیتهای علمی (CV)
230 بختياري-افسانه دانشکده پزشکی / گروه مامایی بابل فعالیتهای علمی (CV)
231 بهمنش-فرشته دانشکده پزشکی / گروه مامایی بابل فعالیتهای علمی (CV)
232 پاشا-هاجر دانشکده پزشکی / گروه مامایی بابل فعالیتهای علمی (CV)
233 علیجانپور-معصومه دانشکده پزشکی / گروه مامایی بابل فعالیتهای علمی (CV)
234 فرامرزی-محبوبه دانشکده پزشکی / گروه مامایی بابل فعالیتهای علمی (CV)
235 محسن زاده لداری-فریده دانشکده پزشکی / گروه مامایی بابل فعالیتهای علمی (CV)
236 نصیری امیری-فاطمه دانشکده پزشکی / گروه مامایی بابل فعالیتهای علمی (CV)
237 نیکپور-مریم دانشکده پزشکی / گروه مامایی بابل فعالیتهای علمی (CV)
238 اطلاعات پژوهشی-مدیر سایت دانشکده پزشکی / گروه معارف اسلامی فعالیتهای علمی (CV)
239 نیکزاد-عباس دانشکده پزشکی / گروه معارف اسلامی فعالیتهای علمی (CV)
240 یداله پور-محمد هادی دانشکده پزشکی / گروه معارف اسلامی فعالیتهای علمی (CV)
241 - دانشکده پزشکی / گروه فیزیوتراپی فعالیتهای علمی (CV)
242 اطلاعات پژوهشی-مدیر سایت دانشکده پزشکی / گروه فیزیوتراپی فعالیتهای علمی (CV)
243 پورهادی-سمانه دانشکده پزشکی / گروه فیزیوتراپی فعالیتهای علمی (CV)
244 تقی پور-محمد دانشکده پزشکی / گروه فیزیوتراپی فعالیتهای علمی (CV)
245 جوادیان-یحیی دانشکده پزشکی / گروه فیزیوتراپی فعالیتهای علمی (CV)
246 طالبی-قدمعلی دانشکده پزشکی / گروه فیزیوتراپی فعالیتهای علمی (CV)
247 عباس زاده-مریم دانشکده پزشکی / گروه فیزیوتراپی فعالیتهای علمی (CV)
248 عباسی-سمیه دانشکده پزشکی / گروه فیزیوتراپی فعالیتهای علمی (CV)
249 منادی-محسن دانشکده پزشکی / گروه فیزیوتراپی فعالیتهای علمی (CV)
250 آریانیان-زینب دانشکده پزشکی / گروه پوست فعالیتهای علمی (CV)
251 اطلاعات پژوهشی-مدیر سایت دانشکده پزشکی / گروه پوست فعالیتهای علمی (CV)
252 تیرگر طبری-سودابه دانشکده پزشکی / گروه پوست فعالیتهای علمی (CV)
253 شاکریان-محمد علی دانشکده پزشکی / گروه پوست فعالیتهای علمی (CV)
254 اطلاعات پژوهشی-مدیر سایت دانشکده پزشکی / فنآوري اطلاعات فعالیتهای علمی (CV)
255 یمین فیروز-موسی دانشکده پزشکی / فنآوري اطلاعات فعالیتهای علمی (CV)
256 اطلاعات پژوهشی-مدیر سایت دانشکده پزشکی / گروه گفتار درمانی فعالیتهای علمی (CV)
257 تاجیک-سیما دانشکده پزشکی / گروه گفتار درمانی فعالیتهای علمی (CV)
258 حسینی-سیده حوریه دانشکده پزشکی / گروه گفتار درمانی فعالیتهای علمی (CV)
259 دهقان-مهدي دانشکده پزشکی / گروه گفتار درمانی فعالیتهای علمی (CV)
260 ضیاتبار-سیده زهره دانشکده پزشکی / گروه گفتار درمانی فعالیتهای علمی (CV)
261 عظیمی-تبسم دانشکده پزشکی / گروه گفتار درمانی فعالیتهای علمی (CV)
262 علیزاده-مریم دانشکده پزشکی / گروه گفتار درمانی فعالیتهای علمی (CV)
263 مطلوبی-شیما دانشکده پزشکی / گروه گفتار درمانی فعالیتهای علمی (CV)
264 نیک روش-مریم دانشکده پزشکی / گروه گفتار درمانی فعالیتهای علمی (CV)
265 اسماعیل نژاد گنجی-سید مختار دانشکده پزشکی / گروه ارتوپدی فعالیتهای علمی (CV)
266 اطلاعات پژوهشی-مدیر سایت دانشکده پزشکی / گروه ارتوپدی فعالیتهای علمی (CV)
267 بهرامی-مسعود دانشکده پزشکی / گروه ارتوپدی فعالیتهای علمی (CV)
268 جانمحمدی-ناصر دانشکده پزشکی / گروه ارتوپدی فعالیتهای علمی (CV)
269 جوکار-رحمت اله دانشکده پزشکی / گروه ارتوپدی فعالیتهای علمی (CV)
270 روحی-محمد دانشکده پزشکی / گروه ارتوپدی فعالیتهای علمی (CV)
271 فلسفی-مانی دانشکده پزشکی / گروه ارتوپدی فعالیتهای علمی (CV)
272 اطلاعات پژوهشی-مدیر سایت دانشکده پزشکی / گروه آموزش عمومی فعالیتهای علمی (CV)
273 جهانی-محمدعلی دانشکده پزشکی / گروه آموزش عمومی فعالیتهای علمی (CV)
274 سیدی-سید جلیل دانشکده پزشکی / گروه آموزش عمومی فعالیتهای علمی (CV)
275 قاسم زاده حسن کلایی-محمد دانشکده پزشکی / گروه آموزش عمومی فعالیتهای علمی (CV)
276 نصراله پور-سید داود دانشکده پزشکی / گروه آموزش عمومی فعالیتهای علمی (CV)
277 یداله پور-محمد هادی دانشکده پزشکی / گروه آموزش عمومی فعالیتهای علمی (CV)
278 یمین فیروز-دکتر موسی دانشکده پزشکی / گروه آموزش عمومی فعالیتهای علمی (CV)
279 ابراهیم زاده نامور-امیر مرتضی دانشکده پزشکی / گروه میکروب فعالیتهای علمی (CV)
280 اطلاعات پژوهشی-مدیر سایت دانشکده پزشکی / گروه میکروب فعالیتهای علمی (CV)
281 توحیدی-فاطمه دانشکده پزشکی / گروه میکروب فعالیتهای علمی (CV)
282 داود آبادی-ابوالفضل دانشکده پزشکی / گروه میکروب فعالیتهای علمی (CV)
283 رجب نیا-رمضان دانشکده پزشکی / گروه میکروب فعالیتهای علمی (CV)
284 صادقی-فرزین دانشکده پزشکی / گروه میکروب فعالیتهای علمی (CV)
285 فردوسی-الهه دانشکده پزشکی / گروه میکروب فعالیتهای علمی (CV)
286 یحیی پور-یوسف دانشکده پزشکی / گروه میکروب فعالیتهای علمی (CV)
287 اطلاعات پژوهشی-مدیر سایت دانشکده پزشکی / گروه آموزشی ارولوژی فعالیتهای علمی (CV)
288 موعودی-عماالدین دانشکده پزشکی / گروه آموزشی ارولوژی فعالیتهای علمی (CV)
289 کسائیان-علی اکبر دانشکده پزشکی / گروه آموزشی ارولوژی فعالیتهای علمی (CV)
290 یوسف نیا پاشا-یوسف رضا دانشکده پزشکی / گروه آموزشی ارولوژی فعالیتهای علمی (CV)
291 ابراهیم نژاد گرجی-کوروش دانشکده پزشکی / گروه فیزیک پزشکی، رادیوبیولوژی و حفاظت پرتوی فعالیتهای علمی (CV)
292 اطلاعات پژوهشی-مدیر سایت دانشکده پزشکی / گروه فیزیک پزشکی، رادیوبیولوژی و حفاظت پرتوی فعالیتهای علمی (CV)
293 شبستانی منفرد-علی دانشکده پزشکی / گروه فیزیک پزشکی، رادیوبیولوژی و حفاظت پرتوی فعالیتهای علمی (CV)
294 آقا جانپور-محسن دانشکده پزشکی / گروه ژنتیک فعالیتهای علمی (CV)
295 اخوان نياكي-هاله دانشکده پزشکی / گروه ژنتیک فعالیتهای علمی (CV)
296 اطلاعات پژوهشی-مدیر سایت دانشکده پزشکی / گروه ژنتیک فعالیتهای علمی (CV)
297 دارایی-عبدالرضا دانشکده پزشکی / گروه ژنتیک فعالیتهای علمی (CV)
298 صبور-داود دانشکده پزشکی / گروه ژنتیک فعالیتهای علمی (CV)
 

 آدرس: بابل - خيابان گنج افروز - دانشگاه علوم پزشكي بابل   تلفن:6-2199592-0111  فاكس: 2190181-0111  كدپستي: 47745-47176  Email: info@mubabol.ac.ir