سامانه اطلاعات پژوهشی
اطلاعات ورود

 ***  همت مضاعف ,كار مضاعف نقشه راه براي پيشرفت و برقراري عدالت كشور ...         ***     
[فارسی] [ English ]
ردیف نام خانوادگی - نام دانشکده / دپارتمان  
1 ابوالحسيني-رضوان اعضای غیر هیئت علمی / اعضای غیر هیئت علمی فعالیتهای علمی (CV)
2 اسدي-مسعود اعضای غیر هیئت علمی / اعضای غیر هیئت علمی فعالیتهای علمی (CV)
3 اطلاعات پژوهشی-مدیر سایت اعضای غیر هیئت علمی / اعضای غیر هیئت علمی فعالیتهای علمی (CV)
4 اميري-مانيا اعضای غیر هیئت علمی / اعضای غیر هیئت علمی فعالیتهای علمی (CV)
5 بابایی-رحمت اله اعضای غیر هیئت علمی / اعضای غیر هیئت علمی فعالیتهای علمی (CV)
6 بابایی-محمود اعضای غیر هیئت علمی / اعضای غیر هیئت علمی فعالیتهای علمی (CV)
7 بالغی-صدیقه اعضای غیر هیئت علمی / اعضای غیر هیئت علمی فعالیتهای علمی (CV)
8 حسین پور-محمد اعضای غیر هیئت علمی / اعضای غیر هیئت علمی فعالیتهای علمی (CV)
9 حسین زاده-فاطمه اعضای غیر هیئت علمی / اعضای غیر هیئت علمی فعالیتهای علمی (CV)
10 دقمه چی-محسن اعضای غیر هیئت علمی / اعضای غیر هیئت علمی فعالیتهای علمی (CV)
11 ریحانیان-محمد رضا اعضای غیر هیئت علمی / اعضای غیر هیئت علمی فعالیتهای علمی (CV)
12 زینلی مقدم-رویا اعضای غیر هیئت علمی / اعضای غیر هیئت علمی فعالیتهای علمی (CV)
13 سالاریه-ایرج اعضای غیر هیئت علمی / اعضای غیر هیئت علمی فعالیتهای علمی (CV)
14 سلیمانیان-روشنک اعضای غیر هیئت علمی / اعضای غیر هیئت علمی فعالیتهای علمی (CV)
15 شور-آذین اعضای غیر هیئت علمی / اعضای غیر هیئت علمی فعالیتهای علمی (CV)
16 ظاهری-ناصرالدین اعضای غیر هیئت علمی / اعضای غیر هیئت علمی فعالیتهای علمی (CV)
17 عباس زاده-نرجس اعضای غیر هیئت علمی / اعضای غیر هیئت علمی فعالیتهای علمی (CV)
18 عباسی-وحید اعضای غیر هیئت علمی / اعضای غیر هیئت علمی فعالیتهای علمی (CV)
19 علمدار-مریم اعضای غیر هیئت علمی / اعضای غیر هیئت علمی فعالیتهای علمی (CV)
20 علیزاده-جلال اعضای غیر هیئت علمی / اعضای غیر هیئت علمی فعالیتهای علمی (CV)
21 علینژاد معلم-حمید اعضای غیر هیئت علمی / اعضای غیر هیئت علمی فعالیتهای علمی (CV)
22 عموزاده-اباذر اعضای غیر هیئت علمی / اعضای غیر هیئت علمی فعالیتهای علمی (CV)
23 فرجام-آرمان اعضای غیر هیئت علمی / اعضای غیر هیئت علمی فعالیتهای علمی (CV)
24 فلاح-جليل اعضای غیر هیئت علمی / اعضای غیر هیئت علمی فعالیتهای علمی (CV)
25 متقی-فتانه اعضای غیر هیئت علمی / اعضای غیر هیئت علمی فعالیتهای علمی (CV)
26 متقی-کتایون اعضای غیر هیئت علمی / اعضای غیر هیئت علمی فعالیتهای علمی (CV)
27 محمدی کناری-حوریه اعضای غیر هیئت علمی / اعضای غیر هیئت علمی فعالیتهای علمی (CV)
28 محمودی-محسن اعضای غیر هیئت علمی / اعضای غیر هیئت علمی فعالیتهای علمی (CV)
29 مسرور-ژیلا اعضای غیر هیئت علمی / اعضای غیر هیئت علمی فعالیتهای علمی (CV)
30 مهدزاده-حکیمه اعضای غیر هیئت علمی / اعضای غیر هیئت علمی فعالیتهای علمی (CV)
31 مهدی زاده-حمید اعضای غیر هیئت علمی / اعضای غیر هیئت علمی فعالیتهای علمی (CV)
32 نوری بیات-شقایق اعضای غیر هیئت علمی / اعضای غیر هیئت علمی فعالیتهای علمی (CV)
33 وزین پور-حامد اعضای غیر هیئت علمی / اعضای غیر هیئت علمی فعالیتهای علمی (CV)
 

 آدرس: بابل - خيابان گنج افروز - دانشگاه علوم پزشكي بابل   تلفن:6-2199592-0111  فاكس: 2190181-0111  كدپستي: 47745-47176  Email: info@mubabol.ac.ir