سامانه اطلاعات پژوهشی
اطلاعات ورود

 ***  همت مضاعف ,كار مضاعف نقشه راه براي پيشرفت و برقراري عدالت كشور ...         ***     
[فارسی] [ English ]
ردیف نام خانوادگی - نام دانشکده / دپارتمان  
1 ابوالحسيني-رضوان اعضای غیر هیئت علمی / اعضای غیر هیئت علمی فعالیتهای علمی (CV)
2 اسدي-مسعود اعضای غیر هیئت علمی / اعضای غیر هیئت علمی فعالیتهای علمی (CV)
3 اطلاعات پژوهشی-مدیر سایت اعضای غیر هیئت علمی / اعضای غیر هیئت علمی فعالیتهای علمی (CV)
4 اميري-مانيا اعضای غیر هیئت علمی / اعضای غیر هیئت علمی فعالیتهای علمی (CV)
5 بابایی-رحمت اله اعضای غیر هیئت علمی / اعضای غیر هیئت علمی فعالیتهای علمی (CV)
6 بابایی-محمود اعضای غیر هیئت علمی / اعضای غیر هیئت علمی فعالیتهای علمی (CV)
7 بالغی-صدیقه اعضای غیر هیئت علمی / اعضای غیر هیئت علمی فعالیتهای علمی (CV)
8 بیژنی-علی اعضای غیر هیئت علمی / اعضای غیر هیئت علمی فعالیتهای علمی (CV)
9 جهانیان-ایمان اعضای غیر هیئت علمی / اعضای غیر هیئت علمی فعالیتهای علمی (CV)
10 حسین پور-محمد اعضای غیر هیئت علمی / اعضای غیر هیئت علمی فعالیتهای علمی (CV)
11 حسین زاده-فاطمه اعضای غیر هیئت علمی / اعضای غیر هیئت علمی فعالیتهای علمی (CV)
12 دقمه چی-محسن اعضای غیر هیئت علمی / اعضای غیر هیئت علمی فعالیتهای علمی (CV)
13 ریحانیان-محمد رضا اعضای غیر هیئت علمی / اعضای غیر هیئت علمی فعالیتهای علمی (CV)
14 زینلی مقدم-رویا اعضای غیر هیئت علمی / اعضای غیر هیئت علمی فعالیتهای علمی (CV)
15 سالاریه-ایرج اعضای غیر هیئت علمی / اعضای غیر هیئت علمی فعالیتهای علمی (CV)
16 سلیمانیان-روشنک اعضای غیر هیئت علمی / اعضای غیر هیئت علمی فعالیتهای علمی (CV)
17 شور-آذین اعضای غیر هیئت علمی / اعضای غیر هیئت علمی فعالیتهای علمی (CV)
18 ظاهری-ناصرالدین اعضای غیر هیئت علمی / اعضای غیر هیئت علمی فعالیتهای علمی (CV)
19 عباس زاده-نرجس اعضای غیر هیئت علمی / اعضای غیر هیئت علمی فعالیتهای علمی (CV)
20 عباسی-وحید اعضای غیر هیئت علمی / اعضای غیر هیئت علمی فعالیتهای علمی (CV)
21 علمدار-مریم اعضای غیر هیئت علمی / اعضای غیر هیئت علمی فعالیتهای علمی (CV)
22 علیزاده-جلال اعضای غیر هیئت علمی / اعضای غیر هیئت علمی فعالیتهای علمی (CV)
23 علینژاد معلم-حمید اعضای غیر هیئت علمی / اعضای غیر هیئت علمی فعالیتهای علمی (CV)
24 عموزاده-اباذر اعضای غیر هیئت علمی / اعضای غیر هیئت علمی فعالیتهای علمی (CV)
25 فرجام-آرمان اعضای غیر هیئت علمی / اعضای غیر هیئت علمی فعالیتهای علمی (CV)
26 فلاح-جليل اعضای غیر هیئت علمی / اعضای غیر هیئت علمی فعالیتهای علمی (CV)
27 متقی-فتانه اعضای غیر هیئت علمی / اعضای غیر هیئت علمی فعالیتهای علمی (CV)
28 متقی-کتایون اعضای غیر هیئت علمی / اعضای غیر هیئت علمی فعالیتهای علمی (CV)
29 محمدی کناری-حوریه اعضای غیر هیئت علمی / اعضای غیر هیئت علمی فعالیتهای علمی (CV)
30 محمودی-محسن اعضای غیر هیئت علمی / اعضای غیر هیئت علمی فعالیتهای علمی (CV)
31 مسرور-ژیلا اعضای غیر هیئت علمی / اعضای غیر هیئت علمی فعالیتهای علمی (CV)
32 مهدزاده-حکیمه اعضای غیر هیئت علمی / اعضای غیر هیئت علمی فعالیتهای علمی (CV)
33 مهدی زاده-حمید اعضای غیر هیئت علمی / اعضای غیر هیئت علمی فعالیتهای علمی (CV)
34 نصراله پور-سید داود اعضای غیر هیئت علمی / اعضای غیر هیئت علمی فعالیتهای علمی (CV)
35 نوری بیات-شقایق اعضای غیر هیئت علمی / اعضای غیر هیئت علمی فعالیتهای علمی (CV)
36 وزین پور-حامد اعضای غیر هیئت علمی / اعضای غیر هیئت علمی فعالیتهای علمی (CV)
37 کرمی-محسن اعضای غیر هیئت علمی / اعضای غیر هیئت علمی فعالیتهای علمی (CV)
38 یمین فیروز-موسی اعضای غیر هیئت علمی / اعضای غیر هیئت علمی فعالیتهای علمی (CV)
 

 آدرس: بابل - خيابان گنج افروز - دانشگاه علوم پزشكي بابل   تلفن:6-2199592-0111  فاكس: 2190181-0111  كدپستي: 47745-47176  Email: info@mubabol.ac.ir