سامانه اطلاعات پژوهشی
اطلاعات ورود

 ***  همت مضاعف ,كار مضاعف نقشه راه براي پيشرفت و برقراري عدالت كشور ...         ***     
[فارسی] [ English ]
ردیف نام خانوادگی - نام دانشکده / دپارتمان  
1 اطلاعات پژوهشی-مدیر سایت دانشگاه علوم پزشکی بابل / گروه آموزش پزشکی دانشگاه فعالیتهای علمی (CV)
2 جهانیان-ایمان دانشگاه علوم پزشکی بابل / گروه آموزش پزشکی دانشگاه فعالیتهای علمی (CV)
3 اطلاعات پژوهشی-مدیر سایت دانشگاه علوم پزشکی بابل / گروه آموزشی طب سنتی فعالیتهای علمی (CV)
4 گرجی-نرجس دانشگاه علوم پزشکی بابل / گروه آموزشی طب سنتی فعالیتهای علمی (CV)
5 مظفرپور-سید علی دانشگاه علوم پزشکی بابل / گروه آموزشی طب سنتی فعالیتهای علمی (CV)
6 معماریانی-زهرا دانشگاه علوم پزشکی بابل / گروه آموزشی طب سنتی فعالیتهای علمی (CV)
7 معینی-ریحانه دانشگاه علوم پزشکی بابل / گروه آموزشی طب سنتی فعالیتهای علمی (CV)
8 ابراهیم پور-سهیل دانشگاه علوم پزشکی بابل / گروه پژوهشی پژوهشکده سلامت فعالیتهای علمی (CV)
9 اطلاعات پژوهشی-مدیر سایت دانشگاه علوم پزشکی بابل / گروه پژوهشی پژوهشکده سلامت فعالیتهای علمی (CV)
10 بیژنی-علی دانشگاه علوم پزشکی بابل / گروه پژوهشی پژوهشکده سلامت فعالیتهای علمی (CV)
11 قاسمی کاسمان-مریم دانشگاه علوم پزشکی بابل / گروه پژوهشی پژوهشکده سلامت فعالیتهای علمی (CV)
12 میرابی-پروانه دانشگاه علوم پزشکی بابل / گروه پژوهشی پژوهشکده سلامت فعالیتهای علمی (CV)
13 کاظمی-سهراب دانشگاه علوم پزشکی بابل / گروه پژوهشی پژوهشکده سلامت فعالیتهای علمی (CV)
 

 آدرس: بابل - خيابان گنج افروز - دانشگاه علوم پزشكي بابل   تلفن:6-2199592-0111  فاكس: 2190181-0111  كدپستي: 47745-47176  Email: info@mubabol.ac.ir