سامانه اطلاعات پژوهشی
اطلاعات ورود

 ***  همت مضاعف ,كار مضاعف نقشه راه براي پيشرفت و برقراري عدالت كشور ...         ***     
[فارسی] [ English ]
ردیف نام خانوادگی - نام دانشکده / دپارتمان  
1 آقا جانپور-محسن دانشکده پزشکی / گروه ژنتیک فعالیتهای علمی (CV)
2 اخوان نياكي-هاله دانشکده پزشکی / گروه ژنتیک فعالیتهای علمی (CV)
3 اطلاعات پژوهشی-مدیر سایت دانشکده پزشکی / گروه ژنتیک فعالیتهای علمی (CV)
4 دارایی-عبدالرضا دانشکده پزشکی / گروه ژنتیک فعالیتهای علمی (CV)
5 صبور-داود دانشکده پزشکی / گروه ژنتیک فعالیتهای علمی (CV)
 

 آدرس: بابل - خيابان گنج افروز - دانشگاه علوم پزشكي بابل   تلفن:6-2199592-0111  فاكس: 2190181-0111  كدپستي: 47745-47176  Email: info@mubabol.ac.ir