سامانه اطلاعات پژوهشی
اطلاعات ورود

 ***  همت مضاعف ,كار مضاعف نقشه راه براي پيشرفت و برقراري عدالت كشور ...         ***     
[فارسی] [ English ]
ردیف نام خانوادگی - نام دانشکده / دپارتمان  
1 - دانشکده پرستاری رامسر / گروه پرستاری و مامایی رامسر فعالیتهای علمی (CV)
2 اطلاعات پژوهشی-مدیر سایت دانشکده پرستاری رامسر / گروه پرستاری و مامایی رامسر فعالیتهای علمی (CV)
3 جنت علیپور-زهرا دانشکده پرستاری رامسر / گروه پرستاری و مامایی رامسر فعالیتهای علمی (CV)
4 جهانشاهی-مهری دانشکده پرستاری رامسر / گروه پرستاری و مامایی رامسر فعالیتهای علمی (CV)
5 رضایی-عاطفه دانشکده پرستاری رامسر / گروه پرستاری و مامایی رامسر فعالیتهای علمی (CV)
6 شریفی-مولود دانشکده پرستاری رامسر / گروه پرستاری و مامایی رامسر فعالیتهای علمی (CV)
7 شیرینکام-فاطمه دانشکده پرستاری رامسر / گروه پرستاری و مامایی رامسر فعالیتهای علمی (CV)
8 غفاری-فاطمه دانشکده پرستاری رامسر / گروه پرستاری و مامایی رامسر فعالیتهای علمی (CV)
9 غفاری-فاطمه دانشکده پرستاری رامسر / گروه پرستاری و مامایی رامسر فعالیتهای علمی (CV)
10 فتوکیان-زهرا دانشکده پرستاری رامسر / گروه پرستاری و مامایی رامسر فعالیتهای علمی (CV)
11 فغانی-صفیه دانشکده پرستاری رامسر / گروه پرستاری و مامایی رامسر فعالیتهای علمی (CV)
12 محمدی-سپیده دانشکده پرستاری رامسر / گروه پرستاری و مامایی رامسر فعالیتهای علمی (CV)
13 محمودیان-آمنه دانشکده پرستاری رامسر / گروه پرستاری و مامایی رامسر فعالیتهای علمی (CV)
14 نصیری-محبوبه دانشکده پرستاری رامسر / گروه پرستاری و مامایی رامسر فعالیتهای علمی (CV)
15 نوابی-نسرین دانشکده پرستاری رامسر / گروه پرستاری و مامایی رامسر فعالیتهای علمی (CV)
16 نوروزی-نسترن دانشکده پرستاری رامسر / گروه پرستاری و مامایی رامسر فعالیتهای علمی (CV)
17 کریمی-هنگامه دانشکده پرستاری رامسر / گروه پرستاری و مامایی رامسر فعالیتهای علمی (CV)
 

 آدرس: بابل - خيابان گنج افروز - دانشگاه علوم پزشكي بابل   تلفن:6-2199592-0111  فاكس: 2190181-0111  كدپستي: 47745-47176  Email: info@mubabol.ac.ir