سامانه اطلاعات پژوهشی
اطلاعات ورود

 ***  همت مضاعف ,كار مضاعف نقشه راه براي پيشرفت و برقراري عدالت كشور ...         ***     
[فارسی] [ English ]
ردیف نام خانوادگی - نام دانشکده / دپارتمان  
1 آقاجانی دلاور-مولود دانشکده پزشکی / گروه مامایی بابل فعالیتهای علمی (CV)
2 ادیب راد-هاجر دانشکده پزشکی / گروه مامایی بابل فعالیتهای علمی (CV)
3 اطلاعات پژوهشی-مدیر سایت دانشکده پزشکی / گروه مامایی بابل فعالیتهای علمی (CV)
4 امیدوار-شبنم دانشکده پزشکی / گروه مامایی بابل فعالیتهای علمی (CV)
5 باکویی-فاطمه دانشکده پزشکی / گروه مامایی بابل فعالیتهای علمی (CV)
6 بختياري-افسانه دانشکده پزشکی / گروه مامایی بابل فعالیتهای علمی (CV)
7 بهمنش-فرشته دانشکده پزشکی / گروه مامایی بابل فعالیتهای علمی (CV)
8 پاشا-هاجر دانشکده پزشکی / گروه مامایی بابل فعالیتهای علمی (CV)
9 علیجانپور-معصومه دانشکده پزشکی / گروه مامایی بابل فعالیتهای علمی (CV)
10 فرامرزی-محبوبه دانشکده پزشکی / گروه مامایی بابل فعالیتهای علمی (CV)
11 محسن زاده لداری-فریده دانشکده پزشکی / گروه مامایی بابل فعالیتهای علمی (CV)
12 نصیری امیری-فاطمه دانشکده پزشکی / گروه مامایی بابل فعالیتهای علمی (CV)
13 نیکپور-مریم دانشکده پزشکی / گروه مامایی بابل فعالیتهای علمی (CV)
 

 آدرس: بابل - خيابان گنج افروز - دانشگاه علوم پزشكي بابل   تلفن:6-2199592-0111  فاكس: 2190181-0111  كدپستي: 47745-47176  Email: info@mubabol.ac.ir