سامانه اطلاعات پژوهشی
اطلاعات ورود

 ***  همت مضاعف ,كار مضاعف نقشه راه براي پيشرفت و برقراري عدالت كشور ...         ***     
[فارسی] [ English ]
ردیف نام خانوادگی - نام دانشکده / دپارتمان  
1 ارزاني-افسانه دانشکده پزشکی / گروه پرستاري بابل فعالیتهای علمی (CV)
2 اطلاعات پژوهشی-مدیر سایت دانشکده پزشکی / گروه پرستاري بابل فعالیتهای علمی (CV)
3 بابایی اصل-فائزه دانشکده پزشکی / گروه پرستاري بابل فعالیتهای علمی (CV)
4 پورداد-پریسا دانشکده پزشکی / گروه پرستاري بابل فعالیتهای علمی (CV)
5 جعفریان امیری-سید رقیه دانشکده پزشکی / گروه پرستاري بابل فعالیتهای علمی (CV)
6 حسینی-سید جواد دانشکده پزشکی / گروه پرستاري بابل فعالیتهای علمی (CV)
7 ذبیحی-علی دانشکده پزشکی / گروه پرستاري بابل فعالیتهای علمی (CV)
8 رفعتی رحیم زاده-مهرداد دانشکده پزشکی / گروه پرستاري بابل فعالیتهای علمی (CV)
9 عباس نژاد-معصومه دانشکده پزشکی / گروه پرستاري بابل فعالیتهای علمی (CV)
10 عزیز نژاد-پروین دانشکده پزشکی / گروه پرستاري بابل فعالیتهای علمی (CV)
11 فرخی فر-مریم دانشکده پزشکی / گروه پرستاري بابل فعالیتهای علمی (CV)
12 قلی زاده-محمد دانشکده پزشکی / گروه پرستاري بابل فعالیتهای علمی (CV)
 

 آدرس: بابل - خيابان گنج افروز - دانشگاه علوم پزشكي بابل   تلفن:6-2199592-0111  فاكس: 2190181-0111  كدپستي: 47745-47176  Email: info@mubabol.ac.ir