سامانه اطلاعات پژوهشی
اطلاعات ورود

 ***  همت مضاعف ,كار مضاعف نقشه راه براي پيشرفت و برقراري عدالت كشور ...         ***     
[فارسی] [ English ]
ردیف نام خانوادگی - نام دانشکده / دپارتمان  
1 - دانشکده دندان پزشکی / گروه پروتز فعالیتهای علمی (CV)
2 آل هوز-عبدالحمید دانشکده دندان پزشکی / گروه پروتز فعالیتهای علمی (CV)
3 اطلاعات پژوهشی-مدیر سایت دانشکده دندان پزشکی / گروه پروتز فعالیتهای علمی (CV)
4 امیریان-کامران دانشکده دندان پزشکی / گروه پروتز فعالیتهای علمی (CV)
5 رضایی-مریم دانشکده دندان پزشکی / گروه پروتز فعالیتهای علمی (CV)
6 رضایی دستجردی-مریم دانشکده دندان پزشکی / گروه پروتز فعالیتهای علمی (CV)
7 سلطان کریمی-وحید دانشکده دندان پزشکی / گروه پروتز فعالیتهای علمی (CV)
8 شجاع رضوی-آلاله دانشکده دندان پزشکی / گروه پروتز فعالیتهای علمی (CV)
9 شیرگاهی-فروزش دانشکده دندان پزشکی / گروه پروتز فعالیتهای علمی (CV)
10 مقتدر نژاد-ساحل دانشکده دندان پزشکی / گروه پروتز فعالیتهای علمی (CV)
 

 آدرس: بابل - خيابان گنج افروز - دانشگاه علوم پزشكي بابل   تلفن:6-2199592-0111  فاكس: 2190181-0111  كدپستي: 47745-47176  Email: info@mubabol.ac.ir