سامانه اطلاعات پژوهشی
اطلاعات ورود

 ***  همت مضاعف ,كار مضاعف نقشه راه براي پيشرفت و برقراري عدالت كشور ...         ***     
[فارسی] [ English ]
ردیف نام خانوادگی - نام دانشکده / دپارتمان  
1 اطلاعات پژوهشی-مدیر سایت دانشکده دندان پزشکی / گروه تشخيص بيماريهاي دهان ودندان فعالیتهای علمی (CV)
2 بابایی-ندا دانشکده دندان پزشکی / گروه تشخيص بيماريهاي دهان ودندان فعالیتهای علمی (CV)
3 تقی بخش-مهرداد دانشکده دندان پزشکی / گروه تشخيص بيماريهاي دهان ودندان فعالیتهای علمی (CV)
4 حاجی میرزا محمد-محمد دانشکده دندان پزشکی / گروه تشخيص بيماريهاي دهان ودندان فعالیتهای علمی (CV)
5 حسین کاظمی-حامد دانشکده دندان پزشکی / گروه تشخيص بيماريهاي دهان ودندان فعالیتهای علمی (CV)
6 شیرزاد-آتنا دانشکده دندان پزشکی / گروه تشخيص بيماريهاي دهان ودندان فعالیتهای علمی (CV)
7 مطلب نژاد-مینا دانشکده دندان پزشکی / گروه تشخيص بيماريهاي دهان ودندان فعالیتهای علمی (CV)
8 مهر یاری-مهسا دانشکده دندان پزشکی / گروه تشخيص بيماريهاي دهان ودندان فعالیتهای علمی (CV)
 

 آدرس: بابل - خيابان گنج افروز - دانشگاه علوم پزشكي بابل   تلفن:6-2199592-0111  فاكس: 2190181-0111  كدپستي: 47745-47176  Email: info@mubabol.ac.ir