سامانه اطلاعات پژوهشی
اطلاعات ورود

 ***  همت مضاعف ,كار مضاعف نقشه راه براي پيشرفت و برقراري عدالت كشور ...         ***     
[فارسی] [ English ]
ردیف نام خانوادگی - نام دانشکده / دپارتمان  
1 اطلاعات پژوهشی-مدیر سایت دانشکده دندان پزشکی / گروه جراحي (دهان فك صورت) فعالیتهای علمی (CV)
2 پادگانه-دکتر طاهره دانشکده دندان پزشکی / گروه جراحي (دهان فك صورت) فعالیتهای علمی (CV)
3 عباسی-امیرجلال دانشکده دندان پزشکی / گروه جراحي (دهان فك صورت) فعالیتهای علمی (CV)
4 فروغی-رامین دانشکده دندان پزشکی / گروه جراحي (دهان فك صورت) فعالیتهای علمی (CV)
5 محمدی-منصوره دانشکده دندان پزشکی / گروه جراحي (دهان فك صورت) فعالیتهای علمی (CV)
6 محمدی-منصوره دانشکده دندان پزشکی / گروه جراحي (دهان فك صورت) فعالیتهای علمی (CV)
7 مهدیزاده-محمد دانشکده دندان پزشکی / گروه جراحي (دهان فك صورت) فعالیتهای علمی (CV)
8 مومنی-شهروز دانشکده دندان پزشکی / گروه جراحي (دهان فك صورت) فعالیتهای علمی (CV)
9 نصرتی-کامران دانشکده دندان پزشکی / گروه جراحي (دهان فك صورت) فعالیتهای علمی (CV)
 

 آدرس: بابل - خيابان گنج افروز - دانشگاه علوم پزشكي بابل   تلفن:6-2199592-0111  فاكس: 2190181-0111  كدپستي: 47745-47176  Email: info@mubabol.ac.ir