سامانه اطلاعات پژوهشی
اطلاعات ورود

 ***  همت مضاعف ,كار مضاعف نقشه راه براي پيشرفت و برقراري عدالت كشور ...         ***     
[فارسی] [ English ]
ردیف نام خانوادگی - نام دانشکده / دپارتمان  
1 اطلاعات پژوهشی-مدیر سایت دانشکده دندان پزشکی / گروه پريو دنتيكس فعالیتهای علمی (CV)
2 جنابیان-نیلوفر دانشکده دندان پزشکی / گروه پريو دنتيكس فعالیتهای علمی (CV)
3 حسنجانی روشن-حمید رضا دانشکده دندان پزشکی / گروه پريو دنتيكس فعالیتهای علمی (CV)
4 خسروی سامانی-محمود دانشکده دندان پزشکی / گروه پريو دنتيكس فعالیتهای علمی (CV)
5 دباغ ستاری-فرهاد دانشکده دندان پزشکی / گروه پريو دنتيكس فعالیتهای علمی (CV)
6 صادقی-صابر دانشکده دندان پزشکی / گروه پريو دنتيكس فعالیتهای علمی (CV)
7 عموئیان-بابک دانشکده دندان پزشکی / گروه پريو دنتيكس فعالیتهای علمی (CV)
8 فرسام-طیبه دانشکده دندان پزشکی / گروه پريو دنتيكس فعالیتهای علمی (CV)
9 فریدونی-مجید دانشکده دندان پزشکی / گروه پريو دنتيكس فعالیتهای علمی (CV)
10 کشاورز-پرند دانشکده دندان پزشکی / گروه پريو دنتيكس فعالیتهای علمی (CV)
11 کیاکجوری-امیر دانشکده دندان پزشکی / گروه پريو دنتيكس فعالیتهای علمی (CV)
12 یزدان پناه-محدثه دانشکده دندان پزشکی / گروه پريو دنتيكس فعالیتهای علمی (CV)
 

 آدرس: بابل - خيابان گنج افروز - دانشگاه علوم پزشكي بابل   تلفن:6-2199592-0111  فاكس: 2190181-0111  كدپستي: 47745-47176  Email: info@mubabol.ac.ir