سامانه اطلاعات پژوهشی
اطلاعات ورود

 ***  همت مضاعف ,كار مضاعف نقشه راه براي پيشرفت و برقراري عدالت كشور ...         ***     
[فارسی] [ English ]
ردیف نام خانوادگی - نام دانشکده / دپارتمان  
1 - دانشکده دندان پزشکی / گروه اندودنتيكس فعالیتهای علمی (CV)
2 احسانی-مریم دانشکده دندان پزشکی / گروه اندودنتيكس فعالیتهای علمی (CV)
3 اطلاعات پژوهشی-مدیر سایت دانشکده دندان پزشکی / گروه اندودنتيكس فعالیتهای علمی (CV)
4 حمیدی-محمود رضا دانشکده دندان پزشکی / گروه اندودنتيكس فعالیتهای علمی (CV)
5 سلیمانی-علی دانشکده دندان پزشکی / گروه اندودنتيكس فعالیتهای علمی (CV)
6 صفاری-عاطفه دانشکده دندان پزشکی / گروه اندودنتيكس فعالیتهای علمی (CV)
7 طبرسی-بهاره دانشکده دندان پزشکی / گروه اندودنتيكس فعالیتهای علمی (CV)
8 محمودی-الهام دانشکده دندان پزشکی / گروه اندودنتيكس فعالیتهای علمی (CV)
9 مدنی-زهرا السادات دانشکده دندان پزشکی / گروه اندودنتيكس فعالیتهای علمی (CV)
10 مسگرانی-عباس دانشکده دندان پزشکی / گروه اندودنتيكس فعالیتهای علمی (CV)
11 میرزایی راد-سینا دانشکده دندان پزشکی / گروه اندودنتيكس فعالیتهای علمی (CV)
12 هرندی-آزاده دانشکده دندان پزشکی / گروه اندودنتيكس فعالیتهای علمی (CV)
 

 آدرس: بابل - خيابان گنج افروز - دانشگاه علوم پزشكي بابل   تلفن:6-2199592-0111  فاكس: 2190181-0111  كدپستي: 47745-47176  Email: info@mubabol.ac.ir