سامانه اطلاعات پژوهشی
اطلاعات ورود

 ***  همت مضاعف ,كار مضاعف نقشه راه براي پيشرفت و برقراري عدالت كشور ...         ***     
[فارسی] [ English ]
ردیف نام خانوادگی - نام دانشکده / دپارتمان  
1 اطلاعات پژوهشی-مدیر سایت دانشکده پزشکی / گروه داخلی فعالیتهای علمی (CV)
2 اولیایی-فرشید دانشکده پزشکی / گروه داخلی فعالیتهای علمی (CV)
3 اکبری-رقیه دانشکده پزشکی / گروه داخلی فعالیتهای علمی (CV)
4 بابایی-منصور دانشکده پزشکی / گروه داخلی فعالیتهای علمی (CV)
5 بهزاد-کاترین دانشکده پزشکی / گروه داخلی فعالیتهای علمی (CV)
6 بیانی-محمد علی دانشکده پزشکی / گروه داخلی فعالیتهای علمی (CV)
7 پور حسن امیریی-علی دانشکده پزشکی / گروه داخلی فعالیتهای علمی (CV)
8 حیدری-بهزاد دانشکده پزشکی / گروه داخلی فعالیتهای علمی (CV)
9 سوادكوهي-شهريار دانشکده پزشکی / گروه داخلی فعالیتهای علمی (CV)
10 سوادکوهی-شهریار دانشکده پزشکی / گروه داخلی فعالیتهای علمی (CV)
11 شکری-جواد دانشکده پزشکی / گروه داخلی فعالیتهای علمی (CV)
12 صداقت-صادق دانشکده پزشکی / گروه داخلی فعالیتهای علمی (CV)
13 طاهری-حسن دانشکده پزشکی / گروه داخلی فعالیتهای علمی (CV)
14 عابدی ولوکلایی-حسن دانشکده پزشکی / گروه داخلی فعالیتهای علمی (CV)
15 قاضی میر سعید-سید علی دانشکده پزشکی / گروه داخلی فعالیتهای علمی (CV)
16 معززی-زلیخا دانشکده پزشکی / گروه داخلی فعالیتهای علمی (CV)
17 منادی-محمود دانشکده پزشکی / گروه داخلی فعالیتهای علمی (CV)
18 منوچهری-علی اصغر دانشکده پزشکی / گروه داخلی فعالیتهای علمی (CV)
19 وکیلی صادقی-محسن دانشکده پزشکی / گروه داخلی فعالیتهای علمی (CV)
20 کاشی فرد-مهرداد دانشکده پزشکی / گروه داخلی فعالیتهای علمی (CV)
21 یوسف قهاری-بهناز دانشکده پزشکی / گروه داخلی فعالیتهای علمی (CV)
 

 آدرس: بابل - خيابان گنج افروز - دانشگاه علوم پزشكي بابل   تلفن:6-2199592-0111  فاكس: 2190181-0111  كدپستي: 47745-47176  Email: info@mubabol.ac.ir