سامانه اطلاعات پژوهشی
اطلاعات ورود

 ***  همت مضاعف ,كار مضاعف نقشه راه براي پيشرفت و برقراري عدالت كشور ...         ***     
[فارسی] [ English ]
ردیف نام خانوادگی - نام دانشکده / دپارتمان  
1 آقاجانی-محمد رضا دانشکده پزشکی / گروه جراحی عمومی فعالیتهای علمی (CV)
2 ابراهیمی-هادی دانشکده پزشکی / گروه جراحی عمومی فعالیتهای علمی (CV)
3 اطلاعات پژوهشی-مدیر سایت دانشکده پزشکی / گروه جراحی عمومی فعالیتهای علمی (CV)
4 اکبرزاده پاشا-اباذر دانشکده پزشکی / گروه جراحی عمومی فعالیتهای علمی (CV)
5 حجازیان-سید ابراهیم دانشکده پزشکی / گروه جراحی عمومی فعالیتهای علمی (CV)
6 خاکزاد-محمد دانشکده پزشکی / گروه جراحی عمومی فعالیتهای علمی (CV)
7 درزی-علی اصغر دانشکده پزشکی / گروه جراحی عمومی فعالیتهای علمی (CV)
8 دین پناه-حسین دانشکده پزشکی / گروه جراحی عمومی فعالیتهای علمی (CV)
9 شافی-حمید دانشکده پزشکی / گروه جراحی عمومی فعالیتهای علمی (CV)
10 علیجانپور-ابوالحسن دانشکده پزشکی / گروه جراحی عمومی فعالیتهای علمی (CV)
11 فرهنگی-بهمن دانشکده پزشکی / گروه جراحی عمومی فعالیتهای علمی (CV)
12 فغان زاده گنجی-قاسم دانشکده پزشکی / گروه جراحی عمومی فعالیتهای علمی (CV)
13 قلی زاده پاشا-عبدالرحیم دانشکده پزشکی / گروه جراحی عمومی فعالیتهای علمی (CV)
14 مدرس-سید رضا دانشکده پزشکی / گروه جراحی عمومی فعالیتهای علمی (CV)
15 موعودی-عماالدین دانشکده پزشکی / گروه جراحی عمومی فعالیتهای علمی (CV)
16 نصرتی-رامین دانشکده پزشکی / گروه جراحی عمومی فعالیتهای علمی (CV)
17 نورباران-عسکری دانشکده پزشکی / گروه جراحی عمومی فعالیتهای علمی (CV)
18 نیک بخش-نوین دانشکده پزشکی / گروه جراحی عمومی فعالیتهای علمی (CV)
19 هاشمی-سید رضا دانشکده پزشکی / گروه جراحی عمومی فعالیتهای علمی (CV)
20 وفایی-حمید رضا دانشکده پزشکی / گروه جراحی عمومی فعالیتهای علمی (CV)
21 کسائیان-علی اکبر دانشکده پزشکی / گروه جراحی عمومی فعالیتهای علمی (CV)
22 یوسف نیا پاشا-یوسف رضا دانشکده پزشکی / گروه جراحی عمومی فعالیتهای علمی (CV)
 

 آدرس: بابل - خيابان گنج افروز - دانشگاه علوم پزشكي بابل   تلفن:6-2199592-0111  فاكس: 2190181-0111  كدپستي: 47745-47176  Email: info@mubabol.ac.ir