سامانه اطلاعات پژوهشی
اطلاعات ورود

 ***  همت مضاعف ,كار مضاعف نقشه راه براي پيشرفت و برقراري عدالت كشور ...         ***     
[فارسی] [ English ]
ردیف نام خانوادگی - نام دانشکده / دپارتمان  
1 اطلاعات پژوهشی-مدیر سایت دانشکده پزشکی / گروه رادیولوژی و پرتودرمانی فعالیتهای علمی (CV)
2 اميري-مهرانگيز دانشکده پزشکی / گروه رادیولوژی و پرتودرمانی فعالیتهای علمی (CV)
3 رعیتی-مصطفی دانشکده پزشکی / گروه رادیولوژی و پرتودرمانی فعالیتهای علمی (CV)
4 صابر-محمد علی دانشکده پزشکی / گروه رادیولوژی و پرتودرمانی فعالیتهای علمی (CV)
5 غلامی-امیر دانشکده پزشکی / گروه رادیولوژی و پرتودرمانی فعالیتهای علمی (CV)
6 قائمیان-ناصر دانشکده پزشکی / گروه رادیولوژی و پرتودرمانی فعالیتهای علمی (CV)
7 محبوبی-اشرف السادات دانشکده پزشکی / گروه رادیولوژی و پرتودرمانی فعالیتهای علمی (CV)
8 منزوی-راحله دانشکده پزشکی / گروه رادیولوژی و پرتودرمانی فعالیتهای علمی (CV)
9 نباهتی-مهرداد دانشکده پزشکی / گروه رادیولوژی و پرتودرمانی فعالیتهای علمی (CV)
10 هاشم اوغلی-ابولفضل دانشکده پزشکی / گروه رادیولوژی و پرتودرمانی فعالیتهای علمی (CV)
11 کریمی-معصومه دانشکده پزشکی / گروه رادیولوژی و پرتودرمانی فعالیتهای علمی (CV)
 

 آدرس: بابل - خيابان گنج افروز - دانشگاه علوم پزشكي بابل   تلفن:6-2199592-0111  فاكس: 2190181-0111  كدپستي: 47745-47176  Email: info@mubabol.ac.ir