سامانه اطلاعات پژوهشی
اطلاعات ورود

 ***  همت مضاعف ,كار مضاعف نقشه راه براي پيشرفت و برقراري عدالت كشور ...         ***     
[فارسی] [ English ]
ردیف نام خانوادگی - نام دانشکده / دپارتمان  
1 آزاد فروز-ساناز دانشکده پزشکی / گروه روانپزشکی و نرولوژی فعالیتهای علمی (CV)
2 احمدی آهنگر-دکتر علیجان دانشکده پزشکی / گروه روانپزشکی و نرولوژی فعالیتهای علمی (CV)
3 اطلاعات پژوهشی-مدیر سایت دانشکده پزشکی / گروه روانپزشکی و نرولوژی فعالیتهای علمی (CV)
4 حجتی-حمید دانشکده پزشکی / گروه روانپزشکی و نرولوژی فعالیتهای علمی (CV)
5 حمیدیا-آنژلا دانشکده پزشکی / گروه روانپزشکی و نرولوژی فعالیتهای علمی (CV)
6 خیر خواه-فرزان دانشکده پزشکی / گروه روانپزشکی و نرولوژی فعالیتهای علمی (CV)
7 موسوی-سیده شکوفه دانشکده پزشکی / گروه روانپزشکی و نرولوژی فعالیتهای علمی (CV)
8 موعودی-سوسن دانشکده پزشکی / گروه روانپزشکی و نرولوژی فعالیتهای علمی (CV)
 

 آدرس: بابل - خيابان گنج افروز - دانشگاه علوم پزشكي بابل   تلفن:6-2199592-0111  فاكس: 2190181-0111  كدپستي: 47745-47176  Email: info@mubabol.ac.ir