سامانه اطلاعات پژوهشی
اطلاعات ورود

 ***  همت مضاعف ,كار مضاعف نقشه راه براي پيشرفت و برقراري عدالت كشور ...         ***     
[فارسی] [ English ]
ردیف نام خانوادگی - نام دانشکده / دپارتمان  
1 احمدپور کچو-موسی دانشکده پزشکی / گروه کودکان فعالیتهای علمی (CV)
2 اسماعیل نیا-طاهره دانشکده پزشکی / گروه کودکان فعالیتهای علمی (CV)
3 اسماعیلی دوکی-محمد رضا دانشکده پزشکی / گروه کودکان فعالیتهای علمی (CV)
4 اطلاعات پژوهشی-مدیر سایت دانشکده پزشکی / گروه کودکان فعالیتهای علمی (CV)
5 اوصیا-سهیل دانشکده پزشکی / گروه کودکان فعالیتهای علمی (CV)
6 اکبریان راد-زهرا دانشکده پزشکی / گروه کودکان فعالیتهای علمی (CV)
7 بابازاده-کاظم دانشکده پزشکی / گروه کودکان فعالیتهای علمی (CV)
8 براری سوادکوهی-رحیم دانشکده پزشکی / گروه کودکان فعالیتهای علمی (CV)
9 تمدنی-احمد دانشکده پزشکی / گروه کودکان فعالیتهای علمی (CV)
10 حق شناس-محسن دانشکده پزشکی / گروه کودکان فعالیتهای علمی (CV)
11 حمزه زاده نخجوانی-نعیمه دانشکده پزشکی / گروه کودکان فعالیتهای علمی (CV)
12 زاهد پاشا-یداله دانشکده پزشکی / گروه کودکان فعالیتهای علمی (CV)
13 زمانی-حسن دانشکده پزشکی / گروه کودکان فعالیتهای علمی (CV)
14 سرخی-هادی دانشکده پزشکی / گروه کودکان فعالیتهای علمی (CV)
15 صالحی عمران-محمد رضا دانشکده پزشکی / گروه کودکان فعالیتهای علمی (CV)
16 صدر-سحر دانشکده پزشکی / گروه کودکان فعالیتهای علمی (CV)
17 علیجانپور-مرتضی دانشکده پزشکی / گروه کودکان فعالیتهای علمی (CV)
18 محمد پور میر-علی دانشکده پزشکی / گروه کودکان فعالیتهای علمی (CV)
19 محمد زاده-ایرج دانشکده پزشکی / گروه کودکان فعالیتهای علمی (CV)
20 محمدی-محسن دانشکده پزشکی / گروه کودکان فعالیتهای علمی (CV)
21 محمودی نشلی-حسن دانشکده پزشکی / گروه کودکان فعالیتهای علمی (CV)
22 مهربانی-ساناز دانشکده پزشکی / گروه کودکان فعالیتهای علمی (CV)
23 هادی پور-عباس دانشکده پزشکی / گروه کودکان فعالیتهای علمی (CV)
24 کیانی-مسعود دانشکده پزشکی / گروه کودکان فعالیتهای علمی (CV)
 

 آدرس: بابل - خيابان گنج افروز - دانشگاه علوم پزشكي بابل   تلفن:6-2199592-0111  فاكس: 2190181-0111  كدپستي: 47745-47176  Email: info@mubabol.ac.ir