سامانه اطلاعات پژوهشی
اطلاعات ورود

 ***  همت مضاعف ,كار مضاعف نقشه راه براي پيشرفت و برقراري عدالت كشور ...         ***     
[فارسی] [ English ]
ردیف نام خانوادگی - نام دانشکده / دپارتمان  
1 اطلاعات پژوهشی-مدیر سایت دانشکده پزشکی / گروه پاتولوژی فعالیتهای علمی (CV)
2 حسینی-اکرم السادات دانشکده پزشکی / گروه پاتولوژی فعالیتهای علمی (CV)
3 رعنائی-محمد دانشکده پزشکی / گروه پاتولوژی فعالیتهای علمی (CV)
4 سیادتی-سپیده دانشکده پزشکی / گروه پاتولوژی فعالیتهای علمی (CV)
5 شربتداران-مجید دانشکده پزشکی / گروه پاتولوژی فعالیتهای علمی (CV)
6 شفائی-شهریار دانشکده پزشکی / گروه پاتولوژی فعالیتهای علمی (CV)
7 فیروزجاهی-علیرضا دانشکده پزشکی / گروه پاتولوژی فعالیتهای علمی (CV)
8 قربانی-حسین دانشکده پزشکی / گروه پاتولوژی فعالیتهای علمی (CV)
 

 آدرس: بابل - خيابان گنج افروز - دانشگاه علوم پزشكي بابل   تلفن:6-2199592-0111  فاكس: 2190181-0111  كدپستي: 47745-47176  Email: info@mubabol.ac.ir