سامانه اطلاعات پژوهشی
اطلاعات ورود

 ***  همت مضاعف ,كار مضاعف نقشه راه براي پيشرفت و برقراري عدالت كشور ...         ***     
[فارسی] [ English ]
ردیف نام خانوادگی - نام دانشکده / دپارتمان  
1 ابراهیم پور-سهیل دانشکده پزشکی / گروه عفونی فعالیتهای علمی (CV)
2 اطلاعات پژوهشی-مدیر سایت دانشکده پزشکی / گروه عفونی فعالیتهای علمی (CV)
3 بازی برون-مانا دانشکده پزشکی / گروه عفونی فعالیتهای علمی (CV)
4 بی آزار-تهمینه دانشکده پزشکی / گروه عفونی فعالیتهای علمی (CV)
5 بیانی-معصومه دانشکده پزشکی / گروه عفونی فعالیتهای علمی (CV)
6 جوانیان-مصطفی دانشکده پزشکی / گروه عفونی فعالیتهای علمی (CV)
7 حسنجانی روشن-محمد رضا دانشکده پزشکی / گروه عفونی فعالیتهای علمی (CV)
8 رستمی-علی دانشکده پزشکی / گروه عفونی فعالیتهای علمی (CV)
9 شکری-مهران دانشکده پزشکی / گروه عفونی فعالیتهای علمی (CV)
10 صادقی حداد زواره-محمود دانشکده پزشکی / گروه عفونی فعالیتهای علمی (CV)
 

 آدرس: بابل - خيابان گنج افروز - دانشگاه علوم پزشكي بابل   تلفن:6-2199592-0111  فاكس: 2190181-0111  كدپستي: 47745-47176  Email: info@mubabol.ac.ir