سامانه اطلاعات پژوهشی
اطلاعات ورود

 ***  همت مضاعف ,كار مضاعف نقشه راه براي پيشرفت و برقراري عدالت كشور ...         ***     
[فارسی] [ English ]
ردیف نام خانوادگی - نام دانشکده / دپارتمان  
1 اسماعیل زاده-صدیقه دانشکده پزشکی / گروه زنان و زایمان فعالیتهای علمی (CV)
2 اصنافی-نساء دانشکده پزشکی / گروه زنان و زایمان فعالیتهای علمی (CV)
3 اطلاعات پژوهشی-مدیر سایت دانشکده پزشکی / گروه زنان و زایمان فعالیتهای علمی (CV)
4 برات-شهناز دانشکده پزشکی / گروه زنان و زایمان فعالیتهای علمی (CV)
5 بصیرت-زهرا دانشکده پزشکی / گروه زنان و زایمان فعالیتهای علمی (CV)
6 بوذری-زینت السادات دانشکده پزشکی / گروه زنان و زایمان فعالیتهای علمی (CV)
7 پهلوان-زینب دانشکده پزشکی / گروه زنان و زایمان فعالیتهای علمی (CV)
8 جوادیان-مریم دانشکده پزشکی / گروه زنان و زایمان فعالیتهای علمی (CV)
9 زینال زاده-مهتاب دانشکده پزشکی / گروه زنان و زایمان فعالیتهای علمی (CV)
10 قنبرپور شیاده-آزیتا دانشکده پزشکی / گروه زنان و زایمان فعالیتهای علمی (CV)
11 نظری-طاهره دانشکده پزشکی / گروه زنان و زایمان فعالیتهای علمی (CV)
12 یزدانی-شهلا دانشکده پزشکی / گروه زنان و زایمان فعالیتهای علمی (CV)
 

 آدرس: بابل - خيابان گنج افروز - دانشگاه علوم پزشكي بابل   تلفن:6-2199592-0111  فاكس: 2190181-0111  كدپستي: 47745-47176  Email: info@mubabol.ac.ir