سامانه اطلاعات پژوهشی
اطلاعات ورود

 ***  همت مضاعف ,كار مضاعف نقشه راه براي پيشرفت و برقراري عدالت كشور ...         ***     
[فارسی] [ English ]
ردیف نام خانوادگی - نام دانشکده / دپارتمان  
1 آل رضا امیری-حکیمه دانشکده پزشکی / گروه بیهوشی فعالیتهای علمی (CV)
2 اسماعیلی-محمد دانشکده پزشکی / گروه بیهوشی فعالیتهای علمی (CV)
3 اطلاعات پژوهشی-مدیر سایت دانشکده پزشکی / گروه بیهوشی فعالیتهای علمی (CV)
4 امری مله-پرویز دانشکده پزشکی / گروه بیهوشی فعالیتهای علمی (CV)
5 بنی هاشم-نادیا دانشکده پزشکی / گروه بیهوشی فعالیتهای علمی (CV)
6 حسن نسب-بهمن دانشکده پزشکی / گروه بیهوشی فعالیتهای علمی (CV)
7 حمیدی-سید حسین دانشکده پزشکی / گروه بیهوشی فعالیتهای علمی (CV)
8 ربیعی-سید مظفر دانشکده پزشکی / گروه بیهوشی فعالیتهای علمی (CV)
9 روپانی-محمد علی دانشکده پزشکی / گروه بیهوشی فعالیتهای علمی (CV)
10 سیفی-شهرام دانشکده پزشکی / گروه بیهوشی فعالیتهای علمی (CV)
11 علیجانپور-ابراهیم دانشکده پزشکی / گروه بیهوشی فعالیتهای علمی (CV)
12 میر-مهرافزا دانشکده پزشکی / گروه بیهوشی فعالیتهای علمی (CV)
13 نجاتی نیاکی-سید عارف دانشکده پزشکی / گروه بیهوشی فعالیتهای علمی (CV)
14 نظیری-فرشته دانشکده پزشکی / گروه بیهوشی فعالیتهای علمی (CV)
 

 آدرس: بابل - خيابان گنج افروز - دانشگاه علوم پزشكي بابل   تلفن:6-2199592-0111  فاكس: 2190181-0111  كدپستي: 47745-47176  Email: info@mubabol.ac.ir