سامانه اطلاعات پژوهشی
اطلاعات ورود

 ***  همت مضاعف ,كار مضاعف نقشه راه براي پيشرفت و برقراري عدالت كشور ...         ***     
[فارسی] [ English ]
ردیف نام خانوادگی - نام دانشکده / دپارتمان  
1 اطلاعات پژوهشی-مدیر سایت دانشکده پزشکی / گروه آناتومی جنین شناسی بافت شناسی فعالیتهای علمی (CV)
2 بابازاده-سیده زهرا دانشکده پزشکی / گروه آناتومی جنین شناسی بافت شناسی فعالیتهای علمی (CV)
3 پورقاسم-محسن دانشکده پزشکی / گروه آناتومی جنین شناسی بافت شناسی فعالیتهای علمی (CV)
4 جورسرایی-سید غلامعلی دانشکده پزشکی / گروه آناتومی جنین شناسی بافت شناسی فعالیتهای علمی (CV)
5 حجازیان-لیلا بیگم دانشکده پزشکی / گروه آناتومی جنین شناسی بافت شناسی فعالیتهای علمی (CV)
6 حمزه-حمیده دانشکده پزشکی / گروه آناتومی جنین شناسی بافت شناسی فعالیتهای علمی (CV)
7 درویش-حسین دانشکده پزشکی / گروه آناتومی جنین شناسی بافت شناسی فعالیتهای علمی (CV)
8 رودگري-حسن دانشکده پزشکی / گروه آناتومی جنین شناسی بافت شناسی فعالیتهای علمی (CV)
9 سلطانپور-نبی اله دانشکده پزشکی / گروه آناتومی جنین شناسی بافت شناسی فعالیتهای علمی (CV)
10 فارسی-مهرداد دانشکده پزشکی / گروه آناتومی جنین شناسی بافت شناسی فعالیتهای علمی (CV)
11 فیضی-فریده دانشکده پزشکی / گروه آناتومی جنین شناسی بافت شناسی فعالیتهای علمی (CV)
12 قاسم نژاد-رضوانه دانشکده پزشکی / گروه آناتومی جنین شناسی بافت شناسی فعالیتهای علمی (CV)
13 کمالی-نعمت اله دانشکده پزشکی / گروه آناتومی جنین شناسی بافت شناسی فعالیتهای علمی (CV)
 

 آدرس: بابل - خيابان گنج افروز - دانشگاه علوم پزشكي بابل   تلفن:6-2199592-0111  فاكس: 2190181-0111  كدپستي: 47745-47176  Email: info@mubabol.ac.ir