سامانه اطلاعات پژوهشی
اطلاعات ورود

 ***  همت مضاعف ,كار مضاعف نقشه راه براي پيشرفت و برقراري عدالت كشور ...         ***     
[فارسی] [ English ]
اعضای غیر هیئت علمی تعداد دپارتمان: 1
تعداد اعضاء: 34 [ لیست اعضاء ]
1 اعضای غیر هیئت علمی تعداد اعضاء: 34 [ لیست اعضاء ]
دانشگاه علوم پزشکی بابل تعداد دپارتمان: 3
تعداد اعضاء: 13 [ لیست اعضاء ]
1 گروه پژوهشی پژوهشکده سلامت تعداد اعضاء: 6 [ لیست اعضاء ]
2 گروه آموزش پزشکی دانشگاه تعداد اعضاء: 2 [ لیست اعضاء ]
3 گروه آموزشی طب سنتی تعداد اعضاء: 5 [ لیست اعضاء ]
دانشکده پرستاری رامسر تعداد دپارتمان: 1
تعداد اعضاء: 17 [ لیست اعضاء ]
1 گروه پرستاری و مامایی رامسر تعداد اعضاء: 17 [ لیست اعضاء ]
دانشکده پرستاری و مامایی آمل تعداد دپارتمان: 1
تعداد اعضاء: 3 [ لیست اعضاء ]
1 گروه پرستاری و مامایی آمل تعداد اعضاء: 3 [ لیست اعضاء ]
دانشکده پزشکی تعداد دپارتمان: 34
تعداد اعضاء: 303 [ لیست اعضاء ]
1 گروه ژنتیک تعداد اعضاء: 5 [ لیست اعضاء ]
2 عضو هیات علمی دانشکده پزشکی تعداد اعضاء: 1 [ لیست اعضاء ]
3 گروه کودکان تعداد اعضاء: 24 [ لیست اعضاء ]
4 گروه آموزشی ارولوژی تعداد اعضاء: 4 [ لیست اعضاء ]
5 گروه آناتومی جنین شناسی بافت شناسی تعداد اعضاء: 13 [ لیست اعضاء ]
6 گروه بیهوشی تعداد اعضاء: 14 [ لیست اعضاء ]
7 گروه بیوشیمی بالینی تعداد اعضاء: 6 [ لیست اعضاء ]
8 گروه قلب تعداد اعضاء: 12 [ لیست اعضاء ]
9 گروه گوش حلق و بینی تعداد اعضاء: 2 [ لیست اعضاء ]
10 گروه آموزش عمومی تعداد اعضاء: 7 [ لیست اعضاء ]
11 گروه زنان و زایمان تعداد اعضاء: 12 [ لیست اعضاء ]
12 گروه ایمونولوژی تعداد اعضاء: 7 [ لیست اعضاء ]
13 گروه عفونی تعداد اعضاء: 10 [ لیست اعضاء ]
14 گروه داخلی تعداد اعضاء: 22 [ لیست اعضاء ]
15 گروه فیزیک پزشکی، رادیوبیولوژی و حفاظت پرتوی تعداد اعضاء: 3 [ لیست اعضاء ]
16 گروه میکروب تعداد اعضاء: 8 [ لیست اعضاء ]
17 گروه مامایی بابل تعداد اعضاء: 13 [ لیست اعضاء ]
18 گروه قارچ شناسی و انگل شناسی تعداد اعضاء: 6 [ لیست اعضاء ]
19 گروه پرستاري بابل تعداد اعضاء: 12 [ لیست اعضاء ]
20 گروه پاتولوژی تعداد اعضاء: 9 [ لیست اعضاء ]
21 گروه فارماکولوژی تعداد اعضاء: 8 [ لیست اعضاء ]
22 گروه فیزیولوژی تعداد اعضاء: 7 [ لیست اعضاء ]
23 گروه فیزیوتراپی تعداد اعضاء: 9 [ لیست اعضاء ]
24 گروه روانپزشکی و نرولوژی تعداد اعضاء: 8 [ لیست اعضاء ]
25 گروه رادیولوژی و پرتودرمانی تعداد اعضاء: 11 [ لیست اعضاء ]
26 گروه پزشکی اجتماعی تعداد اعضاء: 8 [ لیست اعضاء ]
27 گروه گفتار درمانی تعداد اعضاء: 10 [ لیست اعضاء ]
28 گروه آمار و اپیدمیولوژی تعداد اعضاء: 5 [ لیست اعضاء ]
29 گروه جراحی عمومی تعداد اعضاء: 23 [ لیست اعضاء ]
30 گروه معارف اسلامی تعداد اعضاء: 3 [ لیست اعضاء ]
31 گروه چشم تعداد اعضاء: 8 [ لیست اعضاء ]
32 گروه پوست تعداد اعضاء: 4 [ لیست اعضاء ]
33 فنآوري اطلاعات تعداد اعضاء: 2 [ لیست اعضاء ]
34 گروه ارتوپدی تعداد اعضاء: 7 [ لیست اعضاء ]
دانشکده پیراپزشکی تعداد دپارتمان: 4
تعداد اعضاء: 25 [ لیست اعضاء ]
1 گروه هوشبری و اطاق عمل تعداد اعضاء: 4 [ لیست اعضاء ]
2 گروه علوم آزمایشگاه و بهداشت محیط تعداد اعضاء: 13 [ لیست اعضاء ]
3 گروه پرتو پزشکی تعداد اعضاء: 7 [ لیست اعضاء ]
4 گروه پیراپزشکی تعداد اعضاء: 1 [ لیست اعضاء ]
دانشکده دندان پزشکی تعداد دپارتمان: 11
تعداد اعضاء: 99 [ لیست اعضاء ]
1 گروه اندودنتيكس تعداد اعضاء: 12 [ لیست اعضاء ]
2 گروه دندانپزشكي ترميمي و زيبايي تعداد اعضاء: 16 [ لیست اعضاء ]
3 گروه پاتولوژي (دهان فك صورت) تعداد اعضاء: 6 [ لیست اعضاء ]
4 گروه راديولوژي (دهان فك صورت) تعداد اعضاء: 6 [ لیست اعضاء ]
5 گروه جراحي (دهان فك صورت) تعداد اعضاء: 9 [ لیست اعضاء ]
6 گروه دندانپزشكي جامعه نگر تعداد اعضاء: 4 [ لیست اعضاء ]
7 گروه تشخيص بيماريهاي دهان ودندان تعداد اعضاء: 8 [ لیست اعضاء ]
8 گروه ارتودنسي تعداد اعضاء: 8 [ لیست اعضاء ]
9 گروه دندانپزشكي اطفال تعداد اعضاء: 7 [ لیست اعضاء ]
10 گروه پريو دنتيكس تعداد اعضاء: 12 [ لیست اعضاء ]
11 گروه پروتز تعداد اعضاء: 11 [ لیست اعضاء ]
 

 آدرس: بابل - خيابان گنج افروز - دانشگاه علوم پزشكي بابل   تلفن:6-2199592-0111  فاكس: 2190181-0111  كدپستي: 47745-47176  Email: info@mubabol.ac.ir